Avatar

แบบทดสอบก่อนเรียน โครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง
แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด

ก.   กิจกรรมกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ข.   กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำ
ค.   เป็นการทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผลและการประเมินผล
ง.   โครงงานเป็นกิจกรรมของนักเรียนเองที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ในการทำกิจกรรมโครงงานนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ครูมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานที่นักเรียนมาขอคำปรึกษา 3

2.ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

ก. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ค. ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ง. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

3.ข้อใดคือองค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์

ก.   เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.   ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา  เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
ค.   ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
ง.   ถูกทุกข้อ

 1. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน คือข้อใด

ก.   การนำเสนอและแสดงโครงงาน
ข.   จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
ค.   คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
ง.   ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

 1. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร

ก.   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ข.   โครงงานประเภทการทดลอง
ค.   โครงงานพัฒนาเกม
ง.   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 1. การพัฒนาเกมจิกซอล์ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร

ก.   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ข.   โครงงานประเภทการทดลอง
ค.   โครงงานพัฒนาเกม
ง.   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

 1. นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ก.   มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น
ข.   จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วางเอาไว้
ค.   มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนทำตามความถนัด
ง.   ข้อ ข และ ค ถูก

 1. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน

ก.   การเขียนรายงาน
ข.   จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
ค.   การนำเสนอและแสดงโครงงาน
ง.   ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

 1. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการการจัดแสดงและการนำเสนอผลงาน

ก.   ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
ข.   ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน
ค.   ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่สำเร็จ
ง.   วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ

 1. ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน

ก.   มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ข.   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ค.   คัดลอกผลงานผู้อื่น
ง.   ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. ค.   เป็นการทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผลและการประเมินผล
 2. ค. ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 3. ง.  ถูกทุกข้อ
 4. ข.  จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
 5. ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 6. ค.  โครงงานพัฒนาเกม
 7. ง.  ข้อ ข และ ค ถูก
 8. ค.  การนำเสนอและแสดงโครงงาน
 9. ค.  ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่สำเร็จ
 10. ค.  คัดลอกผลงานผู้อื่น