Avatar

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ถึง – 3 มีนาคม2563

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)

ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาการบัญชี

2 จ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร : สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ