Avatar

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 4

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 จำนวน 80 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  เมาส์ที่ดีประกอบไปด้วยปุ่มจำนวนกี่ปุ่ม

1.  1  ปุ่ม                                               2.  2  ปุ่ม

3.  3  ปุ่ม                                               4.  4  ปุ่ม

2.  ซอฟต์แวร์ที่สามารถจะทำงานกับเวิร์ดได้ควรเป็นชนิดใดดีที่สุด

1.  Windows 95                                      2.  Windows 3.11

3.  Windows 98                                      4.  DOS

3.  คีย์บอร์ดมาตรฐานควรมีปุ่มจำนวนเท่าใด

1.  80 ปุ่มขึ้นไป                                      2.  90 ปุ่มขึ้นไป

3.  100 ปุ่มขึ้นไป                                    4.  101 ปุ่มขึ้นไป

4.  หน่วยความจำ RAM ที่เหมาะสมในการใช้ Word ควรเป็นเท่าใด

1.  2  MB ขึ้นไป                                     2.  8  MB ขึ้นไป

3.  10  MB ขึ้นไป                                   4.   100  MB ขึ้นไป

5.  ฮาร์ดแวร์ชนิดใดที่ไมโครซอฟต์เวิร์ดต้องการใช้

1.  RAM 4 MB                                      2.   Monitor สีเทา

3.  รุ่น Pentium                                       4.  คีย์บอร์ด  90 ปุ่ม

6.  “Save” เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร

1.  บันทึกแฟ้มข้อมูล                               2.  เปิดแฟ้มข้อมูล

3.  แก้ไขแฟ้มข้อมูล                                4.  ลบแฟ้มข้อมูล

7.  คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร

1.  Save                                                2.  Save as

3.  New                                                4.  Open

8.  เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้ว จะมีสิ่งใดบ่งบอกให้รู้

1.  มีชื่อในแผ่นดิสก์                                2.  มีชื่อไฟล์อยู่ที่ Title Bar

3.  มีข้อความปรากฏบนจอภาพ                4.  ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องดูที่ File Manager

9.  การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร

1.  เอาเอกสารไปเก็บในฮาร์ดดิสก์             2.  สร้างเอกสารใหม่ใช้

3.  เอาข้อมูลมาแก้ไข                              4.  เปิดเอกสารหน้าใหม่

10.  ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแผ่นดิสก์เก็ต จะต้องใช้คำสั่งใด

1.  New                                                2.  Save

3.  Save as                                            4.  Page setup

11.   ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร

1.  BMP                                                            2.  JPEG

3.  TXT                                                 4.  DOC

12.  เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว ใช้คำสั่งใด

1.  Cut                                                  2.  Move

3.  Undo/Typing                                     4.  Delete

13.  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ก่อนใช้คำสั่งตัดต้องควรทำอย่างไร

1.  คลิกที่คำสั่งแก้ไข                               2.  คลิกที่คำสั่งวาง

3.  ระบายข้อมูล                                      4.  คลิดที่คำสั่งเคลื่อนย้าย

14.  เมื่อใช้คำสั่ง             Copy จะต้องใช้คำสั่งใดตามมาทุกครั้ง

1.  Open                                                2.  Save

3.  Cut                                                  4.  Past

15.  ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกต้อง

1.  ระบายข้อมูล – คำสั่งคัดลอก – คำสั่งวาง

2.  คำสั่งวาง – ระบายข้อมูล – คำสั่งคัดลอก

3.  ระบายข้อมูล – คำสั่งวาง – คำสั่งคัดลอก

4.  ไม่มีข้อใดถูก

16.  การย้ายกับการคัดลอกแตกต่างกันอย่างไร

1.  วิธีการทำงาน                                    2.  คำสั่งที่ใช้

3.  วัตถุประสงค์การทำงาน                      4.  ผลลัพธ์

17.  การแทนที่ข้อมูลจะเกิดผลดีที่สุดเมื่อ

1.  มีข้อมูลมาก ๆ                                   2.  มีข้อมูลน้อย

3.  มีคำซ้ำกันมาก                                   4.   พิมพ์คำถูกต้องตามพจนานุกรม

18.  เมื่อพบคำว่าค้นหาแล้ว มีตัวเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ปฏิบัติอย่างไร

1.  คลิกปุ่มตกลง                                     2.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

3.  ใช้เมาส์คลิกที่คลิกว่าขึ้น                      4.  ไม่มีข้อใดถูก

19.  ถ้าสั่งแทนที่ข้อความแล้ว ไม่เกิดผลมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร

1.  พิมพ์ข้อความผิด                                2.  ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

3.  แทนที่ไปหมดแล้ว                             4.  ถูกทุกข้อ

20.  ส่วนที่เพิ่มเข้ามาระหว่างคำสั่งแทนที่และค้นหาคืออะไร

1.  ตัวเลือก                                            2.  แถบให้พิมพ์ข้อความ

3.  หน้าต่างใหญ่ขึ้น                                 4.  ถูกทุกข้อ

21.  เมื่อมีแถบดำขึ้นบนคำที่ต้องการค้นหา หมายความว่า

1.  ต้องการให้ลบคำนั้น ๆ            2.  ค้นหาคำนั้นพบแล้ว รอดำเนินการต่อไป

3.  รอให้คลิกเพื่อเปลี่ยนคำ                       4.  ต้องการยืนยันว่าคำที่ค้นหาใช่คำเดียวกันกับที่เป็นแถบดำ

22.  ถ้าการพิมพ์ผิดพลาด ควรแก้ไขอย่างไร

1.  ปิดเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ใหม่                   2.  สั่งพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง

3.  จัดการที่ Print Manager                      4.  บันทึกข้อมูลแล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่

23.  ควรเลือกคำสั่งใด เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลหลาย ๆ ชุด

1.  Copy                                                2.  Page

3.  Ruler                                               4.  Full Screen

24.  ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร

1.  1-3                                                   2.  1-2-3

3.  1,2,9                                                4. 8-9

25.  เมื่อจะซื้อเครื่องพิมพ์ต้องดูที่

1.  ราคาเครื่องพิมพ์                                 2.  ขนาดของเครื่องพิมพ์

3.  ยี่ห้อของเครื่องพิมพ์                            4.  คูความพร้อมของเครื่องพิมพ์

26.  ขนาดตัวอักษรปกติที่ใช้ ควรใช้เท่าใด

1.  12                                                    2.  14

3.  16                                                    4.  18

27.  Font ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทย มักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร

1.  IPC                                                  2.  PCU

3.  CPU                                                4.  UPC

28.  การทำตัวหนา ใช้คำสั่งใด

1.  Ctrl + B                                           2.  Ctrl + I

3.  Ctrl + U                                           4.  Ctrl + O

29.  การทำตัวเอน ใช้คำสั่งใด

1.  Ctrl + B                                           2.  Ctrl + I

3.  Ctrl + U                                           4.  Ctrl + O

30.  การแต่งเส้นขอบและการแรเงา เลือกที่คำสั่งใดต่อไปนี้

1.  รูปแบบ                                             2.  มุมมอง

3.  แก้ไข                                               4.  เครื่องมือ

31.  การย่อและขยายหน้าจอ โดยปกติแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

1.  25%                                                 2.  50%

3.  75%                                                 4.  100%

32.  โดยปกติเครื่องมือที่กำหนดไว้อัตโนมัติ คือข้อใด

1.  วาดภาพ                                           2.  มาตรฐาน

3.  ทำรูปแบบ                                         4.  ข้อ 1 และ 2 ถูก

33.  การปรับมุมมองเอกสาร เพื่อประโยชน์ข้อใด

1.  เลื่อนจอภาพ                                      2.  ย่อหรือขยายเอกสาร

3. จัดโครงร่างเอกสาร                              4.  ปรับลวดลายเอกสาร

34.  การสร้างตาราง มีประโยชน์อย่างไร

1.  พิมพ์งานได้มากขึ้น                            2.  แบ่งแยกย่อยงานได้ชัดเจน

3.  นำไปคำนวณได้                                4.  ไม่มีข้อใดถูก

35.  ควรใช้คำสั่งใดเมื่อต้องการลบตาราง

1.  Delete Cells                                     2.  Delete Sheet

3.  Delete Row                                      4.  Delete Tables

36.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า Column Width

1.  ปรับจำนวนคอลัมน์                            2.  ปรับความกว้างของคอลัมน์

3.  ปรับความยาวของบรรทัด                    4.  ปรับความสูงของคอลัมน์

37.  Insert Table            หมายถึง

1.  สร้างตาราง                                       2.  สร้างคอลัมน์

3.  สร้างหน้าเพิ่ม                                                4.  สร้างเซลล์

38.  เมื่อต้องการย้ายข้อความจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง ใช้คำสั่งต่อไปนี้

1.  Ctrl + X                                           2.  Spacing

3.  Format/Font                                      4.  Align Center

39.  เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความในตาราง ควรเริ่มต้นอย่างไร

1.  ระบายแถบดำบริเวณเซลล์                   2.  กดแท็บ

3.  กดคลิกที่เซลล์ที่จะพิมพ์                      4.   ดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการพิมพ์

40.  ข้อควรระวังในการปรับตารางให้สวยงาม คือข้อใด

1.  การใส่แรเงา                                      2.  การปรับขนาด

3.  การใส่เส้นขอบ                                  4.  ถูกทุกข้อ

41.  เมื่อต้องการให้ข้อความอยู่กึ่งกลางตารางที่สร้างขึ้น ใช้คำสั่งใด

1.  Align Left                                        2.  Align Center

3.  Ctrl + C                                           4.  Ctrl + V

42.  ขณะพิมพ์ข้อความในเซลล์ ไม่ควรทำอย่างไร

1.  กด TAB                                           2.  กด Spacebar

3.  คลิกปุ่ม Align Left                             4.  คลิกปุ่ม Center

43.  การเปลี่ยนตัวอักษรในตาราง ควรใช้คำสั่งใด

1.  Format/Size                                      2.  Format/Tab

3.  Format/Border                                  4.  Format/Font

44.  Italic เป็นการปรับตัวอักษรให้มีลักษณะอย่างไร

1.  ตัวหนา                                             2.  ตัวผอม

3.  ตัวเอน                                              4.  ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

45.  คำสั่ง Border ใช้ในการทำอะไร

1.  ตกแต่งตาราง                                     2.  ปรับขนาดตาราง

3.  ใส่สีตารางและตัวหนังสือ                    4.  ทำแรเงาตาราง

46.  การปรับความสูงของตาราง ทำอย่างไร

1.  คลิกเมาส์แล้วลาก                              2.  คำสั่ง Auto Format

3.  คำสั่ง Format Font                             4.  ไม่มีข้อใดถูก

47.  การใส่แรเงา เพื่อประโยชน์

1.  ปรับขนาดตาราง                                2.  ปรับความสูงตาราง

3.  ปรับให้ตารางมีความชัดเจนกว่าเดิม      4.  ปรับให้มีเงา

48.  การใส่สีตาราง ให้ใช้คำสั่งใดต่อไปนี้

1.  Clip Art                                          2.  Color

3.  Border                                             4.  Font Style

49.  ลักษณะเด่นของโปรแกรมเอ็กเซล คือ

1.  พิมพ์รายงาน                                      2.  ทำตาราง

3.  การคำนวณ                                       4.  การวาดภาพ

50.  การทำงานในโปรแกรมเอ็กเซล เป็นการทำงานกับอะไร

1.  Sheet                                               2.  Cell

3.  Book                                                4.  Windows

51.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเอ็กเซล

1.  เพื่องานด้านการคำนวณ                      2.  เพื่องานด้านตกแต่งเอกสาร

3.  เพื่องานด้านพิมพ์รายงาน                     4.  เพื่องานด้านฐานข้อมูล

52.  Work Book หมายความถึง

1.  เอกสารทั้งหมดของหน้าต่าง                 2.  เอกสารแต่ละหน้าของหน้าต่าง

3.  เอกสารเฉพาะหน้าที่กำลังทำงานอยู่      4.  เอกสารหน้าแรกของหน้าต่าง

53.  งานด้านฐานข้อมูล คืออะไร

1.  การพิมพ์ขอมูลจำนวนมาก                  2.  การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่

3.  การทำทะเบียนจำนวนนักเรียน             3.  การจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน

54.  การปิดโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง

1.  แฟ้ม                                                 2.  ปิดแฟ้มข้อมูล

3.  ปิดโปรแกรม                                     4.  บันทึก

55.  บรรทัด (Row) คืออะไร

1.  แถวที่เรียงลงมาข้างล่าง                       2.  แถวที่เรียงไปทางขวามือ

3.  แถวที่เราจะทำงานด้วย                       4.  ทุกแถวของหน้าต่างเอ็กเซล

56.  โดยปกติเราจะทำงานอยู่กับสมุดงานที่เท่าไร

1.  1                                                      2.  2

3.  3                                                      4.  4

57.  การเคลื่อนที่โดยเลื่อนขึ้นไปทีละหน้า ใช้คำสั่ง

1.  Ctrl + Home                                     2.  Ctrl + Down

3.  PgUp                                               4.  PgDown

58.  การเปลี่ยนชื่อ Work Book ใช้คำสั่งใด

1.  Save                                                2.  New

3.  Open                                                4.  Close

59.  การทำงานบนเอ็กเซล สามารถเพิ่ม Book ได้สูงสุดเท่าไร

1.  250                                                  2.  254

3.  255                                                  4.  256

60.  เมื่อต้องการเปิดสมุดงานใหม่ ใช้คำสั่งใด

1.  File/Save                                          2.  File/Open

3.  File/Close                                         4.  File/New

61.  การตั้งชื่อข้อมูล ให้พิมพ์ที่ช่อง

1.  Name                                               2.  Close

3.  Open                                                4.  Save

62.  ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ของโปรแกรมเอ็กเซล คืออะไร

1.  กดเมาส์ปุ่มขวาก่อน                           2.  กดเมาส์ที่เซลล์ที่จะพิมพ์แล้วลาก

3.  กด Enter ก่อนพิมพ์                            4.  คลิกที่เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล

63.  คำสั่งแรกที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อชีต คืออะไร

1.  คลิกที่ปุ่ม Tab                                    2.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา

3.  คลิกที่ปุ่ม Delete                                4.  คลิกที่ปุ่ม Rename

64.  การใส่ชีตเพิ่ม ต้องใช้คำสั่งใด

1.  Insert                                               2.  Delete

3.  Rename                                            4.  PgDown

65.  ข้อมูลประเภทใดเป็นคำสั่งทางคณิตศาสตร์ที่โปรแกรมเอ็กเซลใช้ในการคำนวณข้อมูล

1.  เวลา                                                 2.  เท็กซ์

3.  สูตร                                                 4.  วันที่

66.  ข้อมูลในเอ็กเซลมีกี่ชนิด

1.  3  ชนิด                                             2.  4  ชนิด

3.  5  ชนิด                                             4.  6  ชนิด

67.  ข้อใดเป็นนามสกุลของไฟล์เอ็กเซล

1.  DOC                                                            2.  XLS

3.  CW                                                  4.  TXT

68.  ข้อใดทำหน้าที่คล้ายคำสั่ง Save

1.  Close                                               2.  Save as

3.  Open                                                4.  New

69.  ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลเพื่อแก้ไขมากที่สุดคือปุ่มใด

1.  ปุ่ม Tab                                            2.  ปุ่ม Enter

3.  ปุ่ม Spacebar                                    4.  ปุ่ม Shift

70.  ข้อใดเป็นคำสั่งของการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า

1.  File/New                                          2.  File/Open

3.  File/Save                                          4.  File/Save as

71.  ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

1.  File/New                                          2.  File/Open

3.  File/Save                                          4.  File/Save as

72.  การลบข้อมูลในเอ็กเซลทำได้กี่วิธี

1.  2  วิธี                                                            2.  3  วิธี

3.  4  วิธี                                                            5.  5  วิธี

73.  ถ้าข้อมูลถูกลบไปแล้วจะนำกลับคืนมาได้หรือไม่

1.  ได้                                                   2.  ไม่ได้

3.  บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้                     4.  ไม่แน่ใจ

74.  การแทรกแถวโดยคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่งใด

1.  Delete                                              2.  Insert

3.  Rename                                            4.  Protection

75.  คำสั่ง Pattern มีไว้เพื่อ

1.  ใส่ลวดลาย                                        2.  ใส่แรเงา

3.  ใส่ลวดลายและแรเงา                          4.  ใส่สีและแรเงา

76.  การย่อขยายขนาดปกติ ของโปรแกรมเอ็กเซล คือเท่าใด

1.  25%                                                 2.  50%

3.  75%                                                 4.  100%

77.  การใช้แบบฟอร์มเพื่ออะไร

1.  ลบข้อมูล                                           2.  แก้ไขข้อมูล

3.  เพิ่มข้อมูล                                         4.  ถูกทุกข้อ

78.  การเรียงจากน้อยไปหามากใช้คำสั่งใด

1.  Ascending                                        2.  Descending

3.  Sort by                                             4.  Then by

79.  ข้อใดเป็นขนาดของตัวอักษรสูงสุดที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

1.  60  พอยต์                                          2.  65  พอยต์

3.  70  ฟอยต์                                          4.  72  พอยต์

80.  ข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในแท็บ Font

1.  ตัวเอน                                              2.  ตัวหนา

3.  ตัวขีดเส้นใต้                                      4.  ตัวเลข

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 4 จำนวน 80 ข้อ

1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. (2) 5. (3) 6. (1) 7. (3) 8. (4)
9. (2) 10. (3) 11. (4) 12. (3) 13. (3) 14. (4) 15. (1) 16. (4)
17. (1) 18. (2) 19. (4) 20. (2) 21. (3) 22. (3) 23. (1) 24. (3)
25. (4) 26. (3) 27. (4) 28. (1) 29. (2) 30. (1) 31. (4) 32. (4)
33. (3) 34. (2) 35. (1) 36. (2) 37. (1) 38. (1) 39. (3) 40. (4)
41. (2) 42. (1) 43. (4) 44. (3) 45. (1) 46. (1) 47. (3) 48. (2)
49. (2) 50. (2) 51. (3) 52. (2) 53. (2) 54. (3) 55. (1) 56. (1)
57. (3) 58. (1) 59. (3) 60. (4) 61. (1) 62. (4) 63. (2) 64. (1)
65. (3) 66. (3) 67. (2) 68. (2) 69. (3) 70. (2) 71. (1) 72. (1)
73. (1) 74. (2) 75. (3) 76. (4) 77. (4) 78. (1) 79. (4) 80. (4)

Avatar

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 3

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 จำนวน 140 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ใบสั่งสินค้าจากลูกค้าคืออะไร ในมุมมองของบริษัทคือ

1.  ข้อเท็จจริง                                         2.  ข้อมูล

3.  สารสนเทศ                                        4.  ถูกทุกข้อ

2.  ตัวเลือกในข้อใด คือ องค์ประกอบหลักของตัวประมวลผล (Processors)

1.  หน่วยนำข้อมูลเข้า                              2.  หน่วยแสดงผล

3.  หน่วยความจำหลัก                             4.  ถูกทุกข้อ

3.  ตัวเลือกในข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

1.  Hardware                                         2.  Peopleware

3.  Software                                          4.  ถูกทุกข้อ

4.  โปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์คือ

1.  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป                            2.  ซอฟต์แวร์ระบบ

3.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์                             4.  ถูกทุกข้อ

5.  โปรแกรม BIOS (Basis Input Output System) เก็บในหน่วยความจำชนิดใด

1.  Read – Only Memory                         2.  Read Access Memory

3.  Random – Only Memory                    4.  Random Access Memory

6.  ส่วนของหน่วยความจำที่ทำงานเสมือนเครื่องพิมพ์ เรียกว่า

1.  ROM – Disk                                     2.  Ram – Disk

3.  Print disk                                          4.  Print spooler

7.  คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ 1 K จะมีตำแหน่งอยู่ที่ใด ตั้งแต่ค่าใดถึงค่าใด

1.  1 ถึง 1                                              2.  0 ถึง 1023

3.  1 ถึง 1024                                         4.  0 ถึง 16383

8.  ท่านต้องการเชื่อมต่อเมาส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านต้องใช้เชื่อมต่อที่ Port ใดต่อไปนี้

1.  RS – 232C serial port                         2.  Parallel port

3.  RAM port                                         4.  Hard card

9.  สมาชิกที่เล็กที่สุด หรือค่าที่น้อยที่สุด ซึ่งแทนได้เพียงค่าศูนย์ หรือค่าหนึ่งเท่านั้น เรียกว่า

1.  Byte                                                 2.  Bit

3.  Word                                               4.  Character

10.  หน่วยวัดความจุใด มีค่าเท่ากับ 1024 Byte

1.  Terabyte                                           2.  Megabyte

3.  Gigabyte                                          4.  Kilobyte

11.  สายสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เรียกว่า

1.  Memory                                           2.  Central Processing Unit

3.  Speed                                               4.  Data bus

12.  รหัสคอมพิวเตอร์ ที่ใช้แทนในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนมาก ซึ่งแทนอักขระที่แตกต่างกันได้

128 อักขระ คือ

1.  American Standard for Information interchange

2.  Binary Code Digit

3.  Extended Binary code Decimal Interchange Code

4.  Integrated Circuits

13.  หน่วยความจำที่ทำงานเสมือนจานแม่เหล็ก คือ

1.  Ram disk                                          2.  ROM

3.  Secondary                                        4.  Memory

14.  ถ้าต้องการเก็บกลุ่มของอักขระต่อไปนี้ URAI ในหน่วยความจำ ถามว่ากินเนื้อที่ในหน่วยความจำเท่าไร

1.  4  Bytes (32 bit)                                2.  4  Kbytes

3.  4  Mbytes                                         4.  4  Gbytes

15.  ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลได้ครั้งละ 1 ฟิลด์ โดยเมื่อกดแป้นใดต่อไปนี้ เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปในตำแหน่ง

ฟิลด์ถัดไปจนครบข้อมูลในระเบียน

1.  แป้น Insert                                       2.  แป้น Delete

3.  แป้น Enter                                        4.  แป้น ->

16.  การป้อนข้อมูลซ้ำเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นการตรวจสอบความผิดพลาดชนิดใด

1.  Field missing test                              2.  Limit test

3.  Transposition error                            4.  Composite

17.  จอแสดงผลชนิดใดต่อไปนี้ เป็นจอแสดงผลได้สีเดียว คือ ตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพเป็นสีเขียวโดย

พื้นฐานรอบ ๆ หรือพื้นหลังเป็นสีดำ

1.  Color Displays                                  2.  Monochrome Displays

3.  RGB                                                            4.  Composite

18.  เครื่องพิมพ์ชนิดใด ที่สร้างอักขระต่าง ๆ โดยใช้จุดในแนวตั้ง และแนวนอนมาเรียงต่อ ๆ กัน

1.  Ink jet                                              2.  Dot Matrix

3.  Laser                                               4.  Daisy Wheel

19.  จอภาพชนิดใดต่อไปนี้ ส่งผลกระทบต่อสายตาน้อยที่สุด

1.  ความละเอียดของจอภาพ  640 x 200 pixels        2.  ความละเอียดของจอภาพ  900 x 560 pixels

3.  ความละเอียดของจอภาพ  640 x 480 pixels        4.  ความละเอียดของจอภาพ  640 x 350 pixels

20.   เครื่องทอร์มินัลชนิดใดที่มีหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรองตลอดจนอุปกรณ์บางส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสามารถประมวลผลข้อมูลบางประการได้ด้วยตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

1.  Intelligent terminal                            2.  Dumb terminal

3.  Smart terminal                                  4.  Distributed terminal

21.  ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

241750489     นางสาวอารี      สบายใจ      31

ซึ่งประกอบด้วย รหัสนักศึกษาเป็นตัวเลข 9 หลัก, ชื่อและนามสกุล เป็นตัวอักษรไม่เกิน 50 ตัวอักษร และอายุของบุคคลที่ป้อน ท่านคิดว่าระเบียนนี้ประกอบด้วยกี่ ฟิลด์

1.  1  ฟิลด์                                             2.  2  ฟิลด์

3.  3  ฟิลด์                                             4.  4  ฟิลด์

22.  เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่สร้างอักขระต่าง ๆ โดยใช้จุดในแนวตั้ง และแนวนอนมาเรียงต่อกัน

1.  Ink jet                                              2.  Dot Matrix

3.  Laser                                               4.  Daisy Wheel

23.  จอภาพชนิดใดต่อไปนี้ใช้เทคโนโลยีการแสดงผลผลึกเหลว (Liquid crystal display)

1.  Composite                                        2.  Flat display screens

3.  RGB                                                            4.  Monochrome

24.  อุปกรณ์สำหรับตรวจคะแนนสอบในวงการศึกษา โดยนักศึกษาต้องใช้ดินสอฝนลงบนกระดาษตอบ

คำถามชนิดพิเศษ เป็นอุปกรณ์ชนิดใด

1.  Optical Recognition                           2.  Automated Teller Machine

3.  Magnetic Ink Character                     4.  Mark Sensing

25.  อุปกรณ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในร้านขายของ เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยอ่านรหัสที่สร้างขึ้นจากการใช้แถบ

หรือแท่งที่มีความกว้างต่าง ๆ กัน เพื่อคิดราคาของสินค้าเป็นอุปกรณ์ชนิดใด

1.  Point Of Seal (POS) terminals

2.  Universal Product Code (UPC) หรือ Bar Code

3.  Wand Readers

4.  Automated Teller Machine

26.  รูปแบบการทำงานที่รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนช่วงเวลาหนึ่ง จะนำผลไปประมวล เรียกว่า

1.  Online                                              2.  Interactive

3.  Batch                                               4.  Real time

27.  จอชนิดใดต่อไปนี้ให้ความแจ่มชัดมากที่สุด และผู้ใช้สามารถเลือกใช้สีต่าง ๆ ได้หลาย ๆ สี

1.  Composite                                        2.  RGB

3.  Monochrome                                     4.  EGA

28.  อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล

1.  Fixed disk                                         2.  Magnetic tape

3.  Plotter                                              4.  CD-Rom

29.  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่อไปนี้ อุปกรณ์ใดมีความเร็วมากที่สุด

1.  Register                                           2.  Cache Memory

3.  RAM                                               4.  ROM

30.  หน่วยใดต่อไปนี้ของดีสก์ที่สามารถบรรจุข้อมูลได้ปริมาณมากที่สุด

1.  Track                                               2.  Sector

3.  Bytes                                               4.  Surface

31.  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชนิดใดไม่เหมาะสมกับการประมวลผลแบบ Interactive

1.  ตามลำดับ (Sequential)                       2.  สัมพันธ์ (Relative)

3.  ดรรชนี (Index)                                  4.  โดยตรง (Direct)

32.  ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Magnetic tape มีการจัดแฟ้มในลักษณะใด

1.  Relative file                                     2.  Sequential file

3.  Index file                                         4.  Random file

33.   แฟ้มชนิดใดต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่เก็บข้อมูล และส่วนที่ทำหน้าที่เป็นดัชนีสืบค้น เมื่อต้องการสืบค้นเพียงแต่มีคีย์นำไปตรวจสอบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มที่ทำหน้าที่เป็นดัชนีเพื่อหาตำแหน่งของข้อมูลในแฟ้มที่เก็บข้อมูล

1.  Relative file                                     2.  Sequential file

3.  Index file                                         4.  Random file

34.   สมมติว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทำการรวบรวมคะแนนของนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา IT 104 เพื่อนำมาตัดเกรดและพิมพ์ผลออกมาทางกระดาษ ท่านคิดว่าควรจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาเก็บในแฟ้มใด

1.  Relative file                                     2.  Sequential file

3.  Index file                                         4.  Random file

35.  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่กรรมวิธีของการใช้ต้องใช้แสงในการอ่านข้อมูลและการบันทึกข้อมูลจะอยู่ใน

สภาพ Bubble

1.  Magnetic disk                                   2.  Magnetic tape

3.  Harddisk                                          4.  CD-Rom

36.  อะไรคือความหมายของ Data rate

1.  ความเร็วที่หัวอ่านของดิสก์ขยับไปอยู่ตำแหน่งของ Track ที่ต้องการอ่านข้อมูล

2.  ความเร็วในการอ่าน-บันทึกข้อมูลจากดิสก์ไปสู่ CPU

3.  ความเร็วในการหมุนหัวอ่านของเครื่องขับดิสก์

4.  เวลาเฉลี่ยของการค้นหาข้อมูลของแต่ละระเบียน

37.  ความหนาแน่นของเนื้อเทปวัดจาก

1.  Record/track                                     2.  Byte/inch

3.  Byte/sector                                       4.  Record/inch

38.  ข้อใดกล่าวถึงเทป (Tap) ได้ถูกต้อง

1.  เหมาะสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ Index

2.  การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้โดยตรง (Direct)

3.  การจัดเก็บข้อมูลในเทปมี 2 ลักษณะ คือ Unblocked record และ Blocked record

4.  เหมาะสำหรับนำประยุกต์ใช้กับงานแบบทันทีทันใด (Interactive)

39.  ข่ายงานที่มีไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบให้สามารถ

บริหารคอมพิวเตอร์ตัวอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข่ายงานได้ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง เรียกว่า

1.  Host Computer                                  2.  Work Station

3.  File Server                                       4.  Star Network

40.  ข่ายงานในรูปแบบต่อไปนี้มีความปลอดภัยของข้อมูลต่ำที่สุด กล่าวคือ ข้อมูลอาจถูกผู้ใช้อื่นที่อยู่ใน

ข่ายงานอ่านหรือนำไปใช้ได้

1.  Star Network                                                2.  Bus Network

3.  Ring Network                                   4.  LAN Network

41.   อาจารย์อุไรต้องการส่งจดหมายถึง อาจารย์อนุช ดังนั้นจึงพิมพ์จดหมายเก็บในแฟ้มข้อมูลต่อจากนั้นนำแฟ้มจดหมายเก็บที่คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง โดยกำหนดถึงอาจารย์อนุชเป็นผู้รับ เมื่ออาจารย์อนุชติดต่อเข้ามาในข่ายงานจึงเรียกจดหมายฉบับนี้ไปอ่าน เป็นวิธีการที่เรียกว่า

1.  VideoText                                       2.  Communication

3.  Database                                          3.  E-mail

42.  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์มากว่า 1 ตัว โดยคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ใช้สำหรับประมวลผลหลัก ส่วนอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่แบ่งเบาภาระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดพลาดและกำหนดรายละเอียดของการติดต่อ เมื่อข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์จึงส่งข้อมูลนั้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์ที่แบ่งเบาภาระนี้เรียกว่า

1.  Multiplexer                                       2.  Modem

3.  Uploading                                         4.  Front – End Processor

43.  ข้อใดกล่าวผิด

1.  การสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ใช้รูปแบบ Digital

2.  การสื่อสารในระบบโทรศัพท์ใช้รูปแบบ Analog

3.  เครือข่ายแบบ MAN ขนาดใหญ่กว่า WAN

4.  ผิดทุกข้อ

44.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Topology ของเครือข่าย

1.  การสื่อสารในเครือข่ายแบบ BUS ยังคงกระทำได้ แม้ว่ามีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเสีย

2.  การสื่อสารในเครือข่ายแบบ Ring ยังคงกระทำได้ แม้ว่ามีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเสีย

3.  การสื่อสารในเครือข่ายแบบ Star ไม่สามารถกระทำได้ ถ้า Host Computer เสีย

4. ค่าใช้จ่ายแบบ Ring ถูกกว่าแบบ star เพราะใช้สายการติดตั้งสั้นกว่า

45.  ข้อใดเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้ LAN ในงานด้านการทหาร

1.  ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลในระบบเครือข่าย

2.  ความน่าเชื่อถือของระบบ

3.  ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์

4.  ความเร็วในการส่งข้อมูล

46.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

1.  Memory Management                                    2.  I/O Management

3.  Process Management                         4.  ไม่มีข้อใดผิด

47.  ระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบ Single Tasking

1.  UNIX                                              2.  MS-Dos

3.  OS/2                                                            4.  MS-Window

48.  ระบบปฏิบัติการ คือ

1.  โปรแกรมควบคุม                               2.  โปรแกรมแจกแจงการทำงาน

3.  กลุ่มของโปรแกรม                              4.  โปรแกรมจัดการ

49.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1.  การทำงานแบบ Single task แบ่งออกเป็น 2 mode คือ Foreground และ Background mode

2.  โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและบริหารทรัพยากรในระบบเครือข่าย LAN เรียกว่า File Server

3.  ข้อดีของระบบ Multitasking สามารถให้ผู้ใช้หลายคนทำงานในเวลาเดียวกัน

4.  Process management ทำหน้าที่ควบคุมการนำเข้าข้อมูล/ออกของระบบคอมพิวเตอร์

50.  กระบวนการในการจัดพื้นที่ของหน่วยความจำให้กับโปรแกรมที่จะเข้ามาทำงานเรียกว่า

1.  Memory management                        2.  Virtual storage

3.  Program management                                    4.  Program allocation

51.  ข้อใดกล่าวถูก

1.  โปรแกรมอรรถประโยชน์ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์รับ/แสดงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

2.  หน้าที่ของ Memory management คือ ป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำ

ประมวลผล

3.  โปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  man program, overlay program และ

Utility program

4.  ระบบปฏิบัติการ UNIX มีความสามารถประมวลผลแบบ Multitasks และ Multiuser

52.  โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการที่จัดว่าเป็น Single Tasking คือ

1.  XENIX                                            2.  VENIX

3.  CP/M                                               4.  OS/2

53.  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ถูกโหลดเข้าไปทำงานอันดับแรกคือ

1.  File server program                           2.  Utility program

3.  Operating system                              4.  Application program

54.  กระบวนการในการบรรจุ (Load) ระบบปฏิบัติการเข้ามาที่หน่วยความจำเรียกว่า

1.  Loading                                            2.  Booting

3.  Rrompting                                        4.  Taking

55.  คำสั่ง DIR ใน MS-Dos  เปรียบเทียบได้กับ…………ในระบบปฏิบัติการ Windows

1.  Tools                                                2.  Folder

3.  File                                                  4.  Record

56.  คำสั่งใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อแฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้ถ้าไม่ระวังในการใช้

1.  DIR                                                 2.  FILE

3.  FORMAT                                         4.  VIEW

57.  ข้อใดที่สามารถพบใน Windows98 แต่ไม่พบใน DOS

1.  OLE Technology                               2.  Internet Explorer

3.  Multitasking                                      4.  ถูกทุกข้อ

58.  Virtual memory เรียกอีกอย่างว่า

1.  Background                                      2.  Foreground

3.  Virtual storage                                  4.  Utility program

59.  ข้อใดแสดงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์รับคำสั่งจากผู้ใช้

1.  Prompt                                             2.  Interrupt

3.  Blinking                                           4.  Cursor

60.  DOS เน้นการใช้งานของผู้ใช้ผ่านส่วนต่อประสาน (User Interface)

1.  Command                                         2.  Menu

3.  Function Key                                                4.  Icon

61.  C:\>COPY *.* A:  หมายถึง

1.  การสำเนาแฟ้มทุกแฟ้มใน Directory ไปที่ Drive C

2.  ย้ายแฟ้มชื่อ *.* ไปที่ Drive A

3.  ทำสำเนาทุกแฟ้มใน Directory ที่ Drive C ไปที่ Drive A

4.  ย้ายแฟ้มชื่อ *.* จากที่ Drive A ไปที Drive C

62.  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมที่เข้ามาเป็นอันดับแรก คือ

1.  System software                               2.  Application software

3.  Microsoft word                                 4.  WINDOWS

63.  การซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปต้องพิจารณาส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

1.  Warranty Card                                  2.  Keyboard Template

3.  Hand Book Reference                                   4.  ไม่มีข้อผิด

64.  ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

1.  Package Software                             2.  System Software

3.  Utility Software                                4.  Application Software

คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 65-67

1.  Access                                             2.  Excel

3.  Auto CAD                                        4.  PowerPoint

65.  โปรแกรมต่อไปนี้ จัดอยู่ในระบบโปรแกรมตารางการทำงาน (Spreadsheet)

66.  โปรแกรมต่อไปนี้ คือ โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการนำเสนอ (Presentation)

67.  โปรแกรมต่อไปนี้ คือ โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล

68.  โปรแกรมต่อไปนี้ ที่มีคุณสมบัติ Multi – Interface

1.  WinWord                                         2.  Excel

3.  PowerPoint                                       4.  ถูกทุกข้อ

69.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสัญญาณจากโปรแกรมเพื่อสอบถามผู้ใช้งานว่า ต้องการให้โปรแกรมทำงานอะไร

1.  Command Driver Software                2.  Prompt Driver Software

3.  Menu Software Driver                      4.  Function Key Driver Software

70.  การติดต่อระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ใช้ (User Interface)  ในรูปแบบใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

1.  Form Fill                                          2.  Icon Interface

3.  Menu Drive                                      4.  Function Key Drive

71.  Context – sensitive system คือ

1.  ระบบความช่วยเหลือประเภทที่ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบดูว่าตัวเองกำลังทำอะไร

2.  ระบบความช่วยเหลือพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของโปรแกรม

3.  รูปแบบการติดต่อระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ใช้

4.  ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

72.  ข้อใดสัมพันธ์กับ Icon system คือ

1.  Mouse                                              2.  GUI

3.  Menu                                               4.  ถูกทั้ง 1, 2

73.  เมื่อผู้ใช้ (User) เกิดปัญหาในการใช้งานโปรแกรมความช่วยเหลือ อันดับแรกที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้

มากถึง 80% มาจาก

1.  Programmer                                     2.  Trainer

3.  Help Desk                                        4.  Help Facility

74.  ตัวเลือกในข้อใด เป็นตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ด้านการนำเสนอ

1.  MS-Access                                       2.  Ms-Excel

3.  MS-Word                                         4.  MS-PowerPoint

75.  ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing)

1.  WinWord                                         2.  Word Perfect

3.  Word Star                                        4.  ถูกทุกข้อ

76.  Word Wrap คืออะไร

1.  ความสามารถในการค้นหาคำผิด          2.  ความสามารถในการหาคำพ้อง

3.  ความสามารถในการตรวจสะกดคำ       4.  ความสามารถในการจัดบรรทัด

77.  ลักษณะการทำงานที่โปรแกรมจะทำการพิมพ์จดหมาย โดยนำรายชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ของลูกค้ามา

ผนวกกับแฟ้มจดหมาย คือ

1.  Outliner                                           2.  Mail Wrap

3.  Word Star                                        4.  Mail Merge

78.  การจัดตำแหน่งสุดท้ายของแต่ละบรรทัดให้ตรงกันทั้งหน้ากระดาษ เรียกว่า

1.  Right Justification                             2.  Right setting

3. Right fitting                                       4.  Right standard

79.  รูปแบบอักขระที่ใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ เรียกว่า

1.  Character type                                  2.  Character setting

3.  Fonts                                                4.  Frame

80.  การเก็บรูปไว้เพื่อที่จะสามารถเรียกมาใช้งานร่วมกับข้อมูล หรือข้อความต่าง ๆ เรียกส่วนที่ทำการเก็บ

ภาพนั้นว่า

1.  Page composition                              2.  Clip art software

3.  Picture Software                               4.  Composing Software

81.  WYSIWYG หมายถึง

1.  งานที่พิมพ์ออกมาในแผ่นกระดาษเหมือนกับงานที่ปรากฏบน Screen

2.  งานที่ปรากฏบน Screen เหมือนกับภาพจริงมากที่สุด

3.  งานที่มีความคมชัดสูง

4.  งานที่ดึงภาพที่เก็บไว้มาประกอบกับเนื้อความที่พิมพ์

82.  ข้อใดคือการสร้างเส้นเดี่ยวเพื่อแสดงว่าขึ้นบรรทัดใหม่

1.  Word Warp                                      2.  Underlining

3.  Hard Page Break (เส้นคู่)                   4.  Soft Page Break

83  คุณลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ในด้านการจัดรูปแบบเอกสารตีพิมพ์ คือ

1.  Desktop Publishing                            2.  Page Composition

3.  Graphic Page                                                4.  Art Page

84.  ความสามารถที่โดดเด่นของโปรแกรมประเภทตารางทำการ (Spreadsheet) คือ

1.  การทำนายผล (Forecast)                    2.  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost – benefit Analysis)

3.  วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)          4.  คำนวณอัตโนมัติ (Automatic Calculation)

85.  กราฟในข้อใดต่อไปนี้ ที่เหมาะสำหรับการแสดงยอดขายสินค้าที่แยกตามภาคต่างประเทศของประเทศ

1.  กราฟแท่ง                                          2.  กราฟวงกลม

3.  กราฟเส้น                                          4.  กราฟแกน XY

86.  โปรแกรมใดต่อไปนี้ที่ใช้ในงานด้านการออกแบบ

1.  CAD                                                            2.  CAM

3.  Plan                                                 4.  View

87.  User Interface หลักของ Excel ใช้รูแบบใด

1.  Icon                                                 2.  Menu

3.  Function                                           4.  ถูกทั้ง 1, 2

88.  บริษัทผลิตสินค้าต้องการรู้ว่าถ้าต้องการลดราคาสินค้าอุปโภคทุกชนิดที่ผลิตลง 5% เป็นเวลา 3 เดือน

จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลกำไรโดยรวมของกิจการ เป็นการใช้คุณสมบัติข้อใด

1.  Goal seeking analysis                        2.  Sensitivity analysis

3.  What – if analysis                              4.  Optimization analysis

89.  การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ควรใช้โปรแกรมในกลุ่มใด

1.  Database software                            2.  Spreadsheet

3.  Integrated Software                          4.  Word Processing

90.  การคำนวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักศึกษา ใช้คุณสมบัติข้อใด

1.  Range, Function                                2.  Sum, Formula

3.  Sum, Function                                   4.  ถูกทุกข้อ

91.  โปรแกรมใดต่อไปนี้ที่ใช้ในงานควบคุมเครื่องให้ปฏิบัติตามโปรแกรมที่สั่ง

1.  CAD                                                            2.  Plan

3.  CAM                                               4.  View

92.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ Integrated Software

1.  ลดจำนวนโปรแกรมต่าง ๆ ลงเพราะผนวกเอางานด้านต่าง ๆ มาไว้ที่โปรแกรมเดียว

2.  ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะโปรแกรมเดียวทำงานได้หลายอย่าง

3.  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้โปรแกรมแบบหลายรูปแบบ

4.  ไม่ต้องมีการแปลงข้อมูลข้ามระบบเพื่อส่งไปให้โปรแกรมอื่นทำงาน

93.  ระบบฐานข้อมูลต่างจาก File Manager

1.  ปริมาณผู้ใช้ที่สามารถใช้ฐานข้อมูล       2.  ปริมาณแฟ้มข้อมูลที่สามารถรองรับได้

3.  ประมาณข้อมูลที่รองรับได้                  4.  ไม่มีข้อใดถูก

94.  ข้อใดถูกต้อง

1.  ระเบียน (Record) ประกอบขึ้นด้วย Field ที่สัมพันธ์กัน

2.  ชื่อ Field ในฐานะข้อมูลต้อง Unique

3.  DBMS เป็น Software ตัวหนึ่ง

4.  ถูกทุกข้อ

95.  โปรแกรมใดในการช่วยตอบคำถาม “ลูกค้ารายใดบ้างที่มีการสั่งซื้อสินค้า A มากกว่า X หน่วย?”

1.  Auto CAD                                        2.  Excel

3.  Access                                             4.  PowerPoint

96.  การสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล เรียกว่า

1.  Query                                              2.  Questioning database

3.  Asking database                                4.  Searching

97.  โปรแกรมที่จัดการกับฐานข้อมูลได้แก่

1.  PowerPoint                                       2.  Access

3.  Excel                                               4.  Lotus 123

98.  รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้เป็นที่นิยมใช้งานได้แก่

1.  Hierarchical                                     2.  Network

3.  Relational                                         4.  Normal

99.  ประโยชน์สำคัญของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น

1.  เก็บข้อมูลจำนวนมาก                         2.  ช่วยในการคำนวณอัตโนมัติ

3.  แยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ได้ง่าย          4.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

100.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้าใช้ฐานข้อมูล เช่น

1.  Locking                                            2.  Backup

3.  Icon                                                 4.  ถูกทุกข้อ

101.  การใช้งานโปรแกรม Access ของผู้ใช้ผ่าน User Interface ในรูปแบบใดบ้าง

1.  Table                                               2.  Menu

3.  Icon                                                 4.  ถูกทุกข้อ

102.  การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นเหมาะสมกับระบบการประมวลผลแบบ

1.  กลุ่ม (Batch)                                     2.  เชื่อมโยงโดยตรง (Online Line)

3.  Offline                                             4.   Transaction

103.  ตัวเลือกในข้อใด ที่ทำการจัดเก็บสารสนเทศของโครงสร้างแฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูล

1.  Data Definition                                 2.  Data Dictionary

3.  Data Structure                                  4.  Data Element

104.  การเขียน Flowchart เพื่อ

1.  วางแผนหาคำตอบ                              2.  Code program

3.  วิเคราะห์ปัญหา                                  4.  กำหนดปัญหา

105.  ภาษาโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมควรเรียนรู้เป็นภาษาแรก คือ

1.  BASIC                                            2.  FORTRAN

3.  Pascal                                              4.  Cobol

106.  ระบบบริหารโรงแรม ควรใช้ภาษาใดในการพัฒนา

1. FORTRAN                                       2.   BASIC

3.  Pascal                                              4.  Cobol

107.  ภาษาโปรแกรมถูกใช้ในขั้นตอนใด

1.  การนิยามส่วนนำเข้านำออก                 2.  การกำหนดคุณลักษณะ

3.  การทดสอบโปรแกรม                         4.  การเขียนโปรแกรม

108.  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม คือ

1.  Data flow diagram                            2.  Structure chart

3.  Scheduler                                         4.  Structured English

109.  Interpreter แตกต่างกับ Compiler ในเรื่องใด

1.  Interpreter ทำงานเร็วกว่า

2.  Interpreter แปลโปรแกรมทีละคำสั่งจะไม่มี Object program เกิดขึ้น

3.  Compiler เป็นที่นิยมใช้มากกว่า เพราะสะดวกกว่า

4.  Interpreter สามารถแปลโปรแกรมได้ทุกภาษา ในขณะที่ Compiler จะแปลได้เฉพาะภาษาหนึ่งเท่านั้น

110.  ข้อใดถูกใช้เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทางเลือกต่าง ๆ ได้รับการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน

1.  Data flow diagram                            2.  Decision table

3.  Pseudocode                                       4.  Decision tree

111.  เทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก คือ

1.  Questionnaire                                   2.  Observation

3.  Sampling                                          4.  Prototype

112.  ขั้นตอนแรกที่ควรดำเนินการในการพัฒนาระบบ คือ

1.  Analysis                                           2.  Maintenance

3.  Design                                             4.  Feasibility study

113.  เครื่องมือใดที่ช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการกระแสข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ

1.  Pseudocode                                       2.  Data flow diagram

3.  Structure chart                                  4.  Decision table

114.  ข้อใดช่วยในการกำหนดระยะเวลา ลำดับขั้นในการทำงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

1.  Flowchart                                         2.  Decision tree

3.  Gantt chart                                       4.  Prototype

115.  การกำหนดรูปแบบรายงานที่ได้รับจากระบบอยู่ในขั้นตอนใด

1.  การศึกษาความเป็นไปได้                    2.  การออกแบบระบบ

3.  การวิเคราะห์ระบบ                             4.  การทดสอบระบบ

116.  ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ เราจะต้องดำเนินการสิ่งใดบ้าง

1.  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากระบบเก่า

2.  ออกแบบโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูล

3.  เขียนรายงานความต้องการของระบบใหม่

4. สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ในระบบ

117.  สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จะประกอบด้วยอะไรบ้าง

1.  Decision Table                                  2.  Computer

3.  MIS, DSS, ES                                  4.  Data Processing

118. การสร้าง Prototype ในขั้นตอนการออกแบบระบบมีเจตนาใด

1.  ตรวจสอบความต้องการว่าครบถ้วนหรือไม่

2.  ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่

3.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4.  ตรวจสอบระบบเครื่องทาง Hardware

119.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแปลงระบบ (Conversion)

1.  การใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแบบใหม่ การปฏิบัติระบบงานใหม่ถือเป็นการแปลงระบบ

2.  การแก้ไขโครงสร้างบางอย่างของข้อมูลเดิมถือเป็นการแปลงระบบ

3.  การแปลงแฟ้มข้อมูลไม่ถือว่าเป็นการแปลงระบบ

4.  การแปลงแฟ้มข้อมูลนั้นอาจต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

120.  ระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ใดบ้าง

1.  TPS, MIS, DSS, Es                           2.  TPS, OA, DP

3.  ระบบ Payroll ระบบฐานข้อมูล                        4.  ระบบการประมวลผลข้อมูล

121.  What if Analysis ใช้ในงานใดบ้าง

1.  การตั้งคำถามเรื่องราคาเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น

2.  ออกแบบโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูล

3.  ศึกษาความเป็นไปได้ในระบบธุรกิจ

4.  สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ

122.  ระบบ DSS นั้นมีพื้นฐานจากองค์ประกอบใด

1. Intelligence Base                               2.  Data Flow Diagram

3.  Program Flow                                   4.  External database และ Model Base

123.  การสร้างพยากรณ์ยอดขายในอนาคตของบริษัทในอนาคต 5 ปีข้างหน้า จัดว่าเป็นระบบใด

1.  TPS                                                 2.  DSS

3.  MIS                                                 4.  Batch Processing

124.  ระบบใดที่ต่อไปจะมาแทนที่มนุษย์ในสาขาที่ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

1.  Expert System                                   2.  Robot

3.  MIS                                                 4.  DSS

125.  Knowledge Based System สามารถสร้างได้โดย

1.  Programmer                                     2.  System Analyst

3.  Specialist                                         4.  Data Base Designer

126.  ZOG จัดว่าเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านใด

1.  การรักษาโรค                                     2.  E-Business

3.  การเงิน                                             4.  การบริหารทางร้านค้าปลีก

127.  E-Commerce จัดว่าเป็นระบบใด

1.  TPS                                                 2.  MIS

3.  ระบบงานทางคอมพิวเตอร์                  4.  พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์

128.  ระบบผู้เชี่ยวชาญ จะอาศัยพื้นฐานจากเรื่องใด

1.  ระบบฐานความรู้และฐานข้อมูล           2.  ระบบฐานข้อมูลและกฎเกณฑ์

3.  ระบบฐานความรู้และกฎเกณฑ์            4.  ระบบตรรกะและระบบฐานข้อมูล

129.  การจะสร้างระบบ Knowledge จะต้องอาศัยใคร

1.  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและวิศวกรคอมพิวเตอร์

2.  ผู้เขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห์ระบบ

3.  วิศวกรและผู้เขียนโปรแกรม

4.  วิศวกรคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบ

130.  ปกติคำถามที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ กับผู้บริหารนั้นจัดเข้าข่ายในลักษณะงานได้ดังนี้ คือ

1.  What Happen                                                2.  What if analysis

3.  Where is                                          4.  If Then

131.  Expert Shell ถูกนำไปใช้ในการดำเนินการเรื่องใด

1.  แปลภาษาคอมพิวเตอร์                        2.  สร้างภาพยนต์บนระบบคอมพิวเตอร์

3.  สร้าง Home Page                              4.  สร้าง Software สำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ

132.  Inference Engine หมายถึงอะไร

1.  Computer Hardware Engine

2.  Software ประเภทหนึ่ง

3.  Engine ชนิดหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์

4. Robotic Engine

133.  โปรแกรมที่ต่อต้านไวรัส คือ

1.  Trojan horse                                     2.  Worm

3.  Vaccine                                           4.  DES

134.  ความผิดพลาดจากระบบงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์นั้นสาเหตุใดสูงที่สุด

1.  ข้อมูล                                               2.  จากการออกแบบระบบผิดพลาด

3.  การโปรแกรม                        4.  จากผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือ

135.  ลักษณะใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นการทำอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

1.  การโจรกรรมข้อมูลในระบบ

2.  การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายระบบ

3.  การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคนอื่นมาสู่บัญชีของลูก

4.  การใช้ Software

136.  Front Ended Use คือใคร

1.  Programmer                                     2.  System Analyst

3.  Data Entry Clerk                               4.  Manager

137.  ในระบบ E-Commerce ต้องมีมาตรการ System Security ใดบ้าง

1.  กำหนดการเข้าระบบต้องมีรหัส

2.  การสร้างสิทธิการเข้าใช้ระบบ การป้องกัน Hacker

3.  การสร้างระบบสำรองข้อมูล

4.  การควบคุมผู้เข้ามาใช้ในระบบ

138.  GIGO จะเน้นเรื่องใด

1.  Data Error                                        2.  Software Error

3.  Hardware Error                                4.  System Error

139.  สิ่งต่อไปนี้ข้อใดที่มิใช่ความผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทางคอมพิวเตอร์

1.  การคิดภาษา 7% แล้วปัดทศนิยมหลักที่ 3 ทิ้งไป

2.  การนำ Password ของเพื่อนเพื่อใช้คอมพิวเตอร์

3.  การซื้อ Software Windows ในราคา 100 บาทมาใช้งาน

4.  การขอลิขสิทธิ์ การใช้ Software 1 ระบบจาก Microsoft แล้วนำมาใช้ทั้งบริษัท

140.  นักศึกษาเรียนวิชา IT 104 จบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

1.  Data Entry, Front End User                2.  System Analyst

3.  System Programmer                          3.  System Operator

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 3 จำนวน 140 ข้อ

1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. (2) 5. (1) 6. (4) 7. (2) 8. (1)
9. (2) 10. (4) 11. (4) 12. (1) 13. (1) 14. (1) 15. (3) 16. (3)
17. (2) 18. (2) 19. (2) 20. (1) 21. (2) 22. (2) 23. (2) 24. (4)
25. (2) 26. (3) 27. (2) 28. (3) 29. (1) 30. (4) 31. (1) 32. (2)
33. (3) 34. (2) 35. (4) 36. (2) 37. (2 ) 38. (3) 39. (1) 40. (3)
41. (4) 42. (4) 43. (3) 44. (2) 45. (1) 46. (4) 47. (2) 48. (1)
49. (2) 50. (1) 51. (4) 52. (3) 53. (3) 54. (2) 55. (2) 56. (3)
57. (4) 58. (3) 59. (1) 60. (1) 61. (3) 62. (1) 63. (4) 64. (4)
65. (2) 66. (4) 67. (1) 68. (4) 69. (2) 70. (2) 71. (1) 72. (4)
73. (4) 74. (4) 75. (4) 76. (4) 77. (4) 78. (1) 79. (3) 80. (2)
81. (1) 82. (4) 83. (1) 84. (4) 85. (1) 86. (1) 87. (4) 88. (3)
89. (2) 90. (2) 91. (3) 92. (3) 93. (2) 94. (4) 95. (3) 96. (1)
97. (2) 98. (3) 99. (4) 100. (4) 101. (4) 102. (2) 103. (1) 104. (1)
105. (3) 106. (4) 107. (4) 108. (2) 109. (2) 110. (2) 111. (1) 112. (4)
113. (2) 114. (3) 115. (2) 116. (1) 117. (3) 118. (1) 119 (3) 120 (1)
121. (1) 122. (4) 123. (2) 124. (1) 125. (1) 126. (3) 127. (4) 128. (3)
129. (1) 130. (2) 131. (4) 132. (2) 133. (3) 134. (2) 135. (4) 136. (3)
137. (2) 138. (1) 139. (4) 140. (1)

Avatar

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 2

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์นำข้อมูลประเภท Point Device

1.  จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen)      2.  เครื่องดิจิไตซ์ (Digitizing Tablet)

3.  ปากกาแสง (Light Pen)                      4.  Optical Mark Reader (OMR)

2.  หน่วยที่ใช้บอกความละเอียดของจอภาพ (Monitor) คือ

1.  PPM                                                2.  DPI

3.  Pixel                                                            4.  Baud

3.  เราควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบใดสำหรับพิมพ์เอกสารที่มีสำเนา (Copy) เช่น ใบส่งสินค้าฯ

1.  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Print)

2.  เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (Inkjet Printer)

3.  เครื่องพิมพ์ดอตเมตริกซ์ (Dot Matrix Pinter)

4.  เครื่องพิมพ์ Thermal (Thermal Printer)

4.  ถ้าต้องการสำรอง (Backup) ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเลือกหน่วยความจำสำรองในข้อใด

1.  Hard Disk                                        2.  Magnetic Tape

3.  Floppy Disk                                      4.  CD-Rom

5.  การส่ง-รับข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยควบคุมอินพุต-เอ้าท์พุต

(I/O Control) ผ่าน

1.  พอร์ต (Port)                                      2.  สล็อต (Slot)

3.  บัส (Bus)                                          4.  แร็ค (Rack)

6.  ข้อมูลและคำสั่งที่ถูกนำเข้ามาในตัวประมวลผล เก็บไว้ในองค์ประกอบใดของหน่วยประมวลผล

1.  Control Unit                                     2.  Arithmetic and Logic Unit

3.  Register                                           4.  ROM

7.  การถอดรหัสคำสั่ง (Decode) กระทำโดยองค์ประกอบใดของหน่วยประมวลผลกลาง

1.  Control Unit                                     2.  Arithmetic and Logic Unit

3.  Register                                           4.  ROM

8.  การทดสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ กระทำโดยองค์ประกอบของส่วนใดของหน่วยประมวลผลกลาง

1.  Control Unit                                     2.  Arithmetic and Logic Unit

3.  Register                                           4.  ROM

9.  ตัวเลือกในข้อใดคือรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บพักผลลัพธ์จากการประมวลผลตัวเลข

1.  Accumulator Register                                    2.  Address Register

3.  Stack Pointer Register                                   4.  Status Register

10.  การเพิ่มหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพิ่มหน่วยความจำในข้อใด

1.  RAM                                               2.  ROM

3.  CD-Rom                                          4.  DVD

11.  หน่วยความจำ ROM แบบใดที่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet)

1.  PROM                                             2.  EROM

3.  EPROM                                           4.  EEPROM

12.  เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับใดที่ถูกกำหนดขั้นตอนทางการทำงานเฉพาะ (Dedicate Task) เอาไว้

1.  ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

2.  มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

3.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

4.  เอ็มเบดเด็ดคอมพิวเตอร์ (Embedded Computer)

13.  เราควรเลือกคอมพิวเตอร์ระดับใดมาใช้จัดเก็บประมวลผลข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทั่วประเทศ

1.  ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

2.  มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

3.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

4.  เอ็มเบดเด็ดคอมพิวเตอร์ (Embedded Computer)

14.  สารกึ่งตัวนำ (Solid State Transistor) ถูกคิดค้นและเริ่มนำมาใช้สร้างคอมพิวเตอร์ในยุคใด

1.  ยุคที่ 1                                               2.  ยุคที่ 2

3.  ยุคที่ 3                                               4.  ยุคที่ 4

15.  ถ้าต้องการพิมพ์จดหมายเชิญกลุ่มผู้รับเหมามาประมูลงาน โดยที่เนื้อความจดหมายเหมือนกัน ควรเลือก

ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานตัวใดมาใช้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

1.  Desktop Publisher                             2.  Database

3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

16.  เราควรเลือกซอฟต์แวร์ในข้อใดมาใช้งานในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Finance)

1.  Desktop Publisher                             2.  Database

3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

17.  เราควรเลือกซอฟต์แวร์ในข้อใดมาใช้จัดเก็บและค้นคืนข้อมูลผู้ขายวัตถุดิบผลิตสินค้า

1.  Desktop Publisher                             2.  Database

3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

18.  บริษัทผลิตนิตยสารควรเลือกซอฟต์แวร์ในข้อใดมาใช้ในการจัดเรียงพิมพ์เล่มนิตยสาร

1.  Desktop Publisher                             2.  Database

3.  Spreadsheet                                      4.  Word Processor

19.  การสร้างจดหมายหลายฉบับจากแฟ้มเนื้อจดหมายและแฟ้มที่อยู่ผู้รับด้วยการใช้ความสามารถพื้นฐาน

ข้อใดของโปรแกรมประมวลผลคำ

1.  Spell Check                                      2.  Index

3.  Mail Marge                                      4.  Edit

20.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมประมวลผลคำ

1.  Format                                             2.  Page Layout

3.  Advanced Tool                                  4.  Frame

21.  การพิมพ์ตัวอักษรห้อย (H2O) ตัวยก (X2) ในเอกสารเป็นการใช้ความสามารถข้อใดของโปรแกรม

ประมวลผลคำ

1.  Format                                             2.  Page Layout

3.  Advanced Tool                                  4.  Frame

22.  ตัวเลือกข้อใดคือการกำหนดรูปแบบการวางแนวเอกสารในแนวตั้งในโปรแกรมประมวลผลคำ

1.  Vertical                                           2.  Landscape

3.  Horizontal                                        4.  Portrait

23.  ตัวเลือกข้อใดคือการกำหนดระยะห่างของข้อความจากขอบกระดาษในโปรแกรมประมวลผลคำ

1.  Margin                                             2.  Justify

3.  Indent                                              4.  Show Code

24.  ตัวเลือกในข้อใดคือการหาคำที่มีความหมายเหมือนกันในโปรแกรมประมวลผลคำ

1.  Spell Check                                      2.  Thesaurus

3.  Auto Correct                                    4.  Word Count

25.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet)

1.  Scientific Notation                            2.  Equation

3.  Currency Format                               4.  Graph

26.  กราฟรูปแบบใดในตารางโปรแกรมทำการ (Spreadsheet) ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1.  Column                                            2.  Line

3.  Bar                                                  4.  Pie

27.  ตัวเลือกในข้อใดคือขั้นตอนแรกของการสร้างตารางทำการสำหรับทำนายยอดการขายสินค้า

1.  Enter Data                                        2.  Formulas

3.  Layout                                              4.  Form

28.  ตัวเลือกในข้อใดคือรูปแบบของสูตรที่ถูกต้องของโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet)

1.  S1 + Z2 =                                         2.  + = S1 Z1

3.  S1 + Z1                                            4.  = S1 + Z1

29.  ตัวเลือกในข้อใดคือรูปแบบของฟังก์ชันที่ถูกต้องของโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet)

1.  Sum(F1-G1)                                     2. Sum(F1+G1)

3.  Sum(F1:G1)                                     4.  Sum(F1,G1)

30.  ตัวเลือกในข้อใดคือรูปแบบการบอกช่วงของเซลล์ข้อมูลที่ถูกต้อง

1.  J1 – L3                                             2.  J1 + L3

3.  J1 : L3                                              4.  J1 ; L3

31.  เพื่อความสะดวกและถูกต้องเราควรใช้วิธีนำข้อมูลเข้าแบบใดในการนำข้อมูลเข้าเก็บในฐานข้อมูล (Database)

1.  ผ่านฟอร์ม                                         2.  จากแฟ้ม

3.  ใส่ในตาราง                                       4.  ผ่านโปรแกรม

32.  หนังสือคือองค์ประกอบใดในฐานข้อมูลของระบบการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด

1.  Field                                                            2.  Record

3.  Table                                               4.  Entity

33.  การจัดเก็บข้อมูลหนังสือแต่ละเล่มจัดเก็บไว้ใน

1.  Field                                                            2.  Record

3.  Table                                               4.  Entity

34.  เราควรเลือกเขตข้อมูลตัวใดในตารางหนังสือ (Book Table) เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ของตาราง

หนังสือในฐานข้อมูลของการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด

1.  เลขหนังสือ (Number)                        2.  ชื่อหนังสือ (Title)

3.  ชื่อผู้แต่ง (Author)                              4.  สำนักพิมพ์ (Publisher)

35.  ตัวเลือกในข้อใดคือความหมายของคีย์นอก (Foreign Key)

1.  เขตข้อมูลถัดจากเขตข้อมูลเป็นคีย์หลัก (Primary Key) ของตารางที่เชื่อมโยง

2.  เขตข้อมูลที่มีค่าไม่ซ้ำกันในตาราง

3.  เขตข้อมูลเดียวกับเขตข้อมูลที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ของตารางที่เชื่อมโยง

4.  เขตข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันในตาราง

36.  การค้นคืนข้อมูลจากตารางต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key)

เรียกว่า

1.  Form                                                2.  Query

3.  Report                                              3.  Table

37.  การตรวจสอบว่าข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มมีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรมีในตารางหนังสือในฐานข้อมูลการ

ยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด คือ การทำ

1.  Data Investigation                             2.  Data Modeling

3.  Data Mining                                     4.  Data Warehouse

38.  การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล เรียกว่า การแสดง

1.  Attribute                                          2.  Entities

3.  Relation                                           4.  Modeling

39.  “นักเรียนหนึ่งคนมีบัตรประจำตัวนักเรียนได้แค่หนึ่งใบ” จากข้อความนี้แสดงความสัมพันธ์แบบใด

ระหว่างลูกค้ากับบัญชีเงินฝาก

1.  Many to Many                                   2.  Many to One

3.  One to Many                                     4.  One to One

40.  ลูกค้าของธนาคารหนึ่งคนมีบัญชีเงินฝากได้หลายบัญชี” จากข้อความนี้แสดงความสัมพันธ์แบบใด

ระหว่างลูกค้ากับบัญชีเงินฝาก

1.  Many to Many                                   2.  Many to One

3.  One to Many                                     4.  One to One

41.  ตัวเลือกในข้อใดคือการปรับระยะระหว่างตัวอักษรของโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์ (Desktop Publishing)

1.  Column                                            2.  Snaking

3.  Row                                                 4.  Kerning

42.  ตัวเลือกในข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์ (Desktop Publishing) ที่ข้อความสามารถ

เคลื่อนไปยังสดมภ์อื่น ๆ ได้

1.  Column                                            2.  Snaking

3.  Row                                                 4.  Kerning

43.  ตัวเลือกข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์ที่ต่างไปจากโปรแกรมประมวลผลคำ

1.  การจัดเรียงและจัดรูปแบบข้อความ

2.  การนำแฟ้มหลายแฟ้มมารวมเป็นแฟ้มเดียว

3.  การนำข้อมูลภาพเข้าโดยตรงจากเครื่องสแกนเนอร์

4.  การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร

44.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

1.  การประมวลผล จัดเก็บ การค้นคืนข้อมูล

2.  การโหลดโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์รอบนอก

3.  การจัดลำดับการประมวลผลโปรแกรม

4.  การจัดการพื้นที่ของหน่วยความจำหลักสำหรับโปรแกรม

45.  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) แบ่งออกเป็น

1.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และระบบปฏิบัติการ (Application and Operation System Software)

2.  ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Operating System and System Service Software)

3.  ซอฟต์แวร์บริการระบบ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (System Service and Package Software)

4.  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ และระบบปฏิบัติการ (Utility and Operating System Software)

46.  ระบบปฏิบัติการในข้อใดเดิมเป็นระบบปฏิบัติการบนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการพัฒนามาใช้กับ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1.  Windows                                          2.  Unix

3.  VMS                                                4.  MS-Dos

47.  ตัวเลือกในข้อใดคือคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการที่สามารถประมวลผลโปรแกรมหลายโปรแกรม

เสมือนว่าแต่ละโปรแกรมถูกประมวลผลไปพร้อม ๆ กัน

1.  กลุ่ม (Batch Processing)                     2.  มันติทาสก์ (Multitask)

3.  แบ่งเวลา (Time-Share-Processing)     4.  โต้ตอบทันที (Real-Time-Processing)

48.  ตัวเลือกข้อใดคือหลักการของระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้หลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน

1.  กลุ่ม (Batch Processing)                     2.  มันติทาสก์ (Multitask)

3.  แบ่งเวลา (Time-Share-Processing)     4.  โต้ตอบทันที (Real-Time-Processing)

49.  ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-Dos ถ้าเราต้องการกำหนดจำนวนไดร์ฟของ

หน่วยความจำสำรองต้องกำหนดในแฟ้มใด

1.  Command.com                                  2.  Config.sys

3.  Autoexec.bat                                    4.  IO.sys

50.  แฟ้มของระบบปฏิบัติการ MS-Dos ในข้อใดที่เก็บกลุ่มคำสั่งกลุ่ม Internal Command ไว้

1.  Command.com                                  2.  Config.sys

3.  Autoexec.bat                                    4.  IO.sys

51.  ระบบปฏิบัติการสามารถนำโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่าเนื้อที่ของหน่วยความจำหลักมาประมวลผลได้

โดยใช้หลักการใด

1.  Time Sharing                                                2.  Virtual Memory

3.  Semaphore                                       4.  Multiprocessing

52.  การกำหนดระดับของการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละระดับ เป็นคุณสมบัติด้านใดของระบบปฏิบัติการ

1.  Protection Facilities                          2.  File Management

3.  IQ Supervision                                  4.  Loading Application

53.  ตัวเลือกในข้อใด คือ รูปแบบคำสั่งเงื่อนไข (Conditional Statement) ของภาษาคอมพิวเตอร์

1.  Do / While                                       2.  Loop = 0;

3.  Counter = Counter + 1;                      4.  If / Then / Else

54.  ตัวเลือกในข้อใด คือ รูปแบบคำสั่งวนทำซ้ำ (Loop Statement) ของภาษาคอมพิวเตอร์

1.  Do / While                                       2.  Loop = 0;

3.  Counter = Counter + 1;                      4.  If / Then / Else

55.  องค์ประกอบของภาษาโปรแกรมในข้อใดที่ถูกเปลี่ยนค่าได้เนื่องจากคำสั่งในโปรแกรม

1.  Statement                                         2.  Variable

3.  Subroutine                                        4.  Keyword

56.  องค์ประกอบของภาษาโปรแกรมในข้อใดที่สามารถบอกถึงชนิดของคำสั่งได้

1.  Statement                                         2.  Variable

3.  Subroutine                                        4.  Keyword

57.  ตัวเลือกในข้อใดคือภาษาโปรแกรมในยุคแรก

1.  Mnemonics Code                               2.  Machine Code

3.  Instruction                                        4.  Pseudo Code

58.  ตัวเลือกในข้อใดไม่ใช่กลุ่มคำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

1.  Store                                                            2.  Shift

3.  Print                                                4.  Jump

59.  คอมไพเลอร์ (Compiler) จัดเป็นซอฟต์แวร์ชนิดใด

1.  Package Software                             2.  Application

3.  Operation System                              4.  System Service Software

60.  การทำงานของตัวแปรภาษาแบบใดเวลาแปลจะทำการแปลคำสั่งภาษาระดับสูงทีละหนึ่งคำสั่งแล้ว

ปฏิบัติงานโดยทำแบบนี้ไปจนจบโปรแกรม

1.  Compiler                                          2.  Interpreter

3.  Code Generation                               4.  Lexical Analysis

61.  ตัวเลือกในข้อใดคือผลลัพธ์จากการแปลโปรแกรมภาษาระดับสูงของคอมไพเลอร์

1.  Source Code                                     2.  Mnemonic Code

3.  Object Code                                     4.  Intermediate Code

62.  การตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ภาษาโปรแกรมทำในระยะใด ของการแปลโปรแกรม

1.  Lexical Analysis                               2.  Syntax Analysis

3.  Semantic Analysis                             4.  Code Generation

63.  เราควรเลือกภาษาโปรแกรมภาษาใดเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์

1.   BASIC                                            2.  ASSEMBLY

3.  COBOL                                           4.  FORTRAN

64.  เราควรเลือกใช้โปรแกรมภาษาใดเพื่อนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมด้านบัญชี

1.   BASIC                                            2.  C

3.  COBOL                                           4.  FORTRAN

65.  คำว่า “Non – Procedural” คือ แนวทางของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคใด

1.  ยุคที่ 1                                               2.  ยุคที่ 2

3.  ยุคที่ 3                                               4.  ยุคที่ 4

66.  ภาษาโปรลอก (Prolog)  ไม่เหมาะกับการนำมาพัฒนางานประมวลผลแบบใด

1.  Logic Processing                               2.  Arithmetic Processing

3.  Symbolic Processing                          4.  Parallel Processing

67.  องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ในข้อใดที่ทำหน้าที่จัดเก็บความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์

กับความรู้เดิม

1.  Knowledge Engineer                         2.  Knowledge Base

3.  Interface Engine                               4.  Natural Language

68.  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

1.  System Analysis                                2.  Specification and Design

3.  Program                                           4.  Debug

69.  การสอบถามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

1.  System Analysis                                2.  Specification and Design

3.  Program                                           4.  Debug

70.  การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรมแล้วแก้ไข อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม

1.  System Analysis                                2.  Specification and Design

3.  Program                                           4.  Debug

71.   การสังเกตการที่พนักงานทำกับระบบเดิม อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1.  Feasibility Study                               2.  Analysis

3.  System Design                                  4.  Document

72.  การตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบหรือไม่ เป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนใดของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

1.  Feasibility Study                               2.  Analysis

3.  System Design                                  4.  Document

73.  ขั้นตอนในข้อใดของการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทำควบคู่กับขั้นตอนอื่น ๆ

1.  Feasibility Study                               2.  Analysis

3.  System Design                                  4.  Document

74.  ควรเลือกวิธีการติดตั้งระบบใหม่แบบใด ถ้าต้องการลดค่าใช้จ่ายและเวลา

1.  Indirect Running                               2.  Spiral Implement

3.  Parallel Running                               4.  Direct Implement

75.  ควรเลือกวิธีการติดตั้งระบบใหม่แบบใด ถ้าต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบใหม่กับระบบเดิม

1.  Indirect Running                               2.  Spiral Implement

3.  Parallel Running                               4.  Direct Implement

76.  รายการของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและวิธีการแก้ไขทั้งหมดควรอยู่ในคู่มือใด

1.  User Guide                                       2.  Programmer Guide

3.  Technical Documentation                   4.  System Documentation

77.  รายงานยอดสินค้าในคลังสินค้าประจำเดือน คือรายงานประเภทใด

1.  Exceptional Report                            2.  On – Demand Report

3.  Forecasting Report                            4.  Schedule Report

78.  รายงานของรายการสินค้าที่ถึงจุดที่ต้องสั่งผลิตเพิ่ม คือรายงานประเภทใด

1.  Exceptional Report                            2.  On – Demand Report

3.  Forecasting Report                            4.  Schedule Report

79.  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามร้านบริการอินเตอร์เน็ตโจรกรรมข้อมูลของทางราชการ เป็นการทำ

อาชญากรรมแบบใด

1.  การโจรกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

2.  การขโมยเวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

3.  การละเมิดสิทธิการใช้งาน

4.  การละเมิดสิทธิการใช้คอมพิวเตอร์

80.  ชนิดของเครือข่ายแบบใดประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับสถานีงาน (Workstation) ที่เชื่อมกันเพื่อ

แบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันในเครือข่าย

1.  Point – to – Point                               2.  Peer – to – Peer

3.  Client / Server                                  4.  Master / Slave

81.  การส่งแพ็กเกจข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปส่วนหัวของแพ็กเกจบรรจุข้อมูลข้อใด

1.  ข้อมูล                                               2.  ที่อยู่ผู้รับ

3.  ที่อยู่ผู้ส่ง                                           4.  รหัสตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล

82.  รูปแบบของเครือข่าย (Topology) แบบใดที่ยุ่งยากในการติดตั้ง แต่ง่ายในการหาจุดเสียและปรับปรุง

1.  Mesh                                                2.  Ring

3.  Star                                                 4.  Bus

83.  ควรเลือกรูปแบบของเครือข่าย (Topology) แบบใดเพื่อรองรับการขยายขนาดเครือข่ายในอนาคต

1.  Mesh                                                2.  Ring

3.  Star                                                 4.  Bus

84.  เทคโนโลยีเครือข่ายในข้อใด โดยทั่วไปนิยมใช้เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network)

1.  Token Ring                                       2.  Ethernet

3.  FDDI                                               4.  ATM

85.  ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของฟาสอีเทอร์เน็ต (Fast Ethernet) อยู่ที่

1.  8 Mbps                                             2.  10 Mbps

3.  16 Mbps                                           4.  100 Mbps

86.  อุปกรณ์เครือข่ายในข้อใดที่ทำหน้าที่ทวนสัญญาณในสายเคเบิล เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณให้

สามารถวิ่งไปในระยะไกลได้

1.  Bridge                                              2.  Gateway

3.  Router                                              4.  Repeater

87.  อุปกรณ์เครือข่ายในข้อใดที่ใช้แบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดการใช้ของสัญญาณ

1.  Bridge                                              2.  Gateway

3.  Router                                              4.  Repeater

88.  บริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการในการส่งถ่ายแฟ้มระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.  Telnet                                              2.  FTP

3.  Gopher                                             4.  IRC

89.  จากข้อมูลต่อไปนี้ “admin@ru.ac.th” เกี่ยวข้องกับบริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.  Web                                                 2.  E-mail

3.  News Group                                     4.  Internet Phone

90.  จากข้อมูลต่อไปนี้ “http://www.ru.ac.th/” เกี่ยวข้องกับบริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.  Web                                                 2.  E-mail

3.  News Group                                     4.  Internet Phone

91.  จงแปลงเลข (27.625)10  ให้เป็นเลขฐาน 2

1.  (10110.110)2                                     2.  (11011.101)2

3.  (10110.101)2                                     4.  (11011.110)2

92.  จงแปลงเลข (10011.011)2  ให้เป็นเลขฐาน 10

1.  19.75                                                2.  19.375

3.  18.75                                                3.  18.275

93.  จงแปลงเลข (CAB)16  ให้เป็นเลขฐาน 10

1.  3018                                                 2.  3258

3.  3243                                                 4.  2988

94. จงแปลงเลข (5764)8  ให้เป็นเลขฐาน 16

1.  BF4                                                 2.  BF7

3.  B3E                                                 4.  BBC

95. จงแปลงเลข (01010101010)2  ให้เป็นเลขฐาน 8

1.  5252                                                 2.  2850

3.  1252                                                 4.  1850

96. จงแปลงเลข (DEF)16  ให้เป็นเลขฐาน 2

1.  (110111111110)2                                2.  (110111101111)2

3.  (111011011111)2                                4.  (111011011110)2

97. จงแปลงเลข (01011)10  ให้เป็นเลขฐาน 16

1.  3E9                                                  2.  457

3.  44D                                                 4.  3F3

98. จงแปลงเลข (2354)10  ให้เป็นเลขฐาน 8

1.  4462                                                 2.  4746

3.  4625                                                 4.  4757

99. จงแปลงเลข (1E4F)16  ให้เป็นเลขฐาน 8

1.  12357                                               2.  17516

3.  17117                                               4.  12573

100. จงแปลงเลข (2574)8  ให้เป็นเลขฐาน 2

1.  10111101100                                     2.  10111101101

3.  10101111101                                     4.  10101111100

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ

1. (4) 2. (3) 3. (3) 4. (2) 5. (3) 6. (3) 7. (1) 8. (2)
9. (1) 10. (1) 11. (3) 12. (4) 13. (3) 14. (2) 15. (4) 16. (3)
17. (2) 18. (1) 19. (3) 20. (3) 21. (1) 22. (4) 23. (1) 24. (2)
25. (3) 26. (2) 27. (2) 28. (4) 29. (3) 30. (3) 31. (1) 32. (4)
33. (2) 34. (1) 35. (1) 36. (2) 37. (2) 38. (3) 39. (4) 40. (3)
41. (4) 42. (2) 43. (2) 44. (1) 45. (4) 46. (2) 47. (2) 48. (3)
49. (2) 50. (1) 51. (2) 52. (1) 53. (4) 54. (1) 55. (2) 56. (1)
57. (2) 58. (2) 59. (2) 60. (2) 61. (3) 62. (2) 63. (4) 64. (3)
65. (4) 66. (4) 67. (2) 68. (2) 69. (2) 70. (4) 71. (2) 72. (1)
73. (4) 74. (4) 75. (3) 76. (3) 77. (4) 78. (1) 79. (3) 80. (3)
81. (2) 82. (3) 83. (4) 84. (2) 85. (4) 86. (4) 87. (2) 88. (2)
89. (2) 90. (1) 91. (2) 92. (2) 93. (3) 94. (1) 95. (3) 96. (2)
97. (4) 98. (1) 99. (1) 100. (4)

Avatar

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 1

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 จำนวน 120 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ

1.  ADA  AUGUSTA                            2.  HERMAN  HOLLERITH

3.  CHARLES  BABBAGE                    4.  BLAISE  PASCAL

2.  บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ

1.  ADA  AUGUSTA                            2.  HERMAN  HOLLERITH

3.  CHARLES  BABBAGE                    4.  BLAISE  PASCAL

3.  โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นคนชาติใด

1.  อเมริกา                                             2.  แคนาดา

3.  อังกฤษ                                             4.  เยอรมัน

4.  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีแนวคิดในการสร้างมาจากใคร

1.  ADA  AUGUSTA                            2.  JOHN  NAPIER

3.  CHARLES  BABBAGE                    4.  JOHN  MAUCHLY

5.  ใครคือผู้ประดิษฐ์ตาราง Logarithms

1.  ADA  AUGUSTA                            2.  JOHN  NAPIER

3.  CHARLES  BABBAGE                    4.  JOHN  MAUCHLY

6.  ใครคือผู้ประดิษฐ์เครื่อง Difference Engine

1.  ADA  AUGUSTA                            2. HERMAN  HOLLERITH

3.  CHARLES  BABBAGE                    4.  JOHN  MAUCHLY

7.  ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก คือ

1. ADA  AUGUSTA  และ CHARLES  BABBAGE

2. JOHN  NAPIER  และ  HOWARD  AIKEN

3. JOHN  MAUCHLY  และ  PRESPER  ECKERT

4. BLAISE  PASCAL  และ HERMAN  HOLLERITH

8.  WILLIAM  OUGHTRED  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ประดิษฐ์

1.  ลูกคิด                                               2.  สไลด์รูล

3.  เครื่องหาผลต่าง                                  4.  ลอการิทึม

9.  “Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)” คือ

1.  MARK  I                                         2.  MARK II

3.  ENIAC                                            4.  EDVAC

10.  เครื่องคำนวณอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก คือ

1.  MARK  I                                         2.  MARK  II

3.  ENIAC                                            4.  EDVAC

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรก คือ

1.  MARK I                                          2.  MARK  II

3.  ENIAC                                            4.  EDVAC

12.  เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกนำมาใช้กับงานด้านใด

1.  ด้านธุรกิจ                                          2.  ด้านการทหาร

3.  ด้านการแพทย์                                    4.  ด้านการศึกษา

13.  UNIVAC I  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำมาใช้ด้านใด

1.  ด้านธุรกิจ                                          2.  ด้านการทหาร

3.  ด้านการแพทย์                                    4.  ด้านการศึกษา

14.  ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคคอมพิวเตอร์ยุคใด

1.  SECOND  GENERATION                2.  THIRD GENERATION

3.  FORTH GENERATION                    4.  FIFTH GENERATION

15.  ข้อใดเป็นหน่วยวัดความเร็วการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.  Nanosecond                                      2.  Minisecond

3.  Pacosecond                                       4.  Microsecond

16.  เราสามารถแยกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะใด

1.  ตามวิธีการ  Process                           2.  ตามขนาดของโปรแกรม

3.  ตามราคาของเครื่อง                            4.  ตามความเร็วของเครื่อง

17.  ผู้ประดิษฐ์เครื่อง  UNIVAC I  เป็นคนชาติใด

1.  อเมริกา                                             2.  อังกฤษ

3.  เยอรมัน                                             4.  ออสเตรเลีย

18.  IBM  มาจากคำว่า

1.  International Business Machines Corporation

2.  International Busy Machines Cooperation

3.  International Business Microcomputer

4.  International Business Microcomputer

19.  ข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์มีความสามารถแตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์

1.  จำ                                                    2.  คิด

3.  เขียน                                                4.  อ่าน

20.  หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์ เทียบได้กับส่วนใดของมนุษย์

1.  สมอง                                               2.  เส้นประสาท

3.  หัวใจ                                               4.  เส้นเลือด

21.  อวัยวะส่วนใดต่อไปนี้เปรียบได้กับการรับของมูลของคอมพิวเตอร์

1.  ปาก                                                 2.  หัวใจ

3.  สมอง                                               4.  หู

22.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่มนุษย์นำมาช่วยในการคำนวณ

1.  ไม้                                                   2.  ตารางลอกการิธึม

3.  ลูกคิด                                               4.  เครื่องตวง

23.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เริ่มนิยมใช้ตั้งแต่ยุคใด

1.  SECOND  GENERATION                2.  THIRD GENERATION

3.  FORTH GENERATION                    4.  FIFTH GENERATION

24.  ประเทศไทย ได้นำคอมพิวเตอร์มาติดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ

1.  พ.ศ. 2504                                         2.  พ.ศ. 2505

3.  พ.ศ. 2506                                         4.  พ.ศ. 2510

25.  ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ คือ

1.  Input, Process, Output

2.  OS, CPM, DOS

3.  Hardware, Software, Peopleware, Data

4.  Transistor, IC, VLSI

26.  การส่งผ่านข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นแบบใด

1.  Digital                                             2.  Laser

3.  Analog                                             4.  Modem

27.  “ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 41 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดกาญจนบุรี”  ใช้การทำงานตามข้อใด

1.  Digital                                             2. Analog

3.  Memory                                           4.  Modem

28.  สไรด์รูล (Slide Rule) เป็นตัวอย่างของการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบใด

1.  Digital                                             2. Analog

3.  Memory                                           4.  Modem

29.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล คือ

1.  CPU                                                2.  KEYBOARD

3.  DISK                                               4.  MONITOR

30.  การฝากถอนเงินด้วยเครื่อง Automatic Teller Machine เป็นการประมวลผลแบบใด

1.  ประมวลผลแบบสำรองข้อมูล               2.  ประมวลผลแบบแบทซ์

3.  ประมวลผลแบบกลุ่ม                          4.  ประมวลผลแบบออนไลน์

31.  ข้อใดถูกต้องและสัมพันธ์กันที่สุด

1.  Lotus – Reset – Rom                                      2.  Disk – Software – Hardware

3.  Mainframe – Microcomputer – Minicomputer   4.  Mainframe – Minicomputer – Microcomputer

32.  Personal Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด

1.  Mainframe                                       2.  Minicomputer

3.  Microcomputer                                 4.  Special Computer

33.  เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดที่เรียกว่า “Mainframe” มีหน่วยความจำเท่าไร

1.  1 MB ขึ้นไป                                      2.  64 KB

3.  ต่ำกว่า 64 KB                                                3.  0.5 MB

34.  Bit ย่อมาจากคำว่า

1.  Bitary                                              2.  Binary Digit

3.  Bitary Bigit                                      4.  Binary Digital

35.  RAM มาจากคำว่า

1.  Read Access Memory                                    2.  Read – Add Memory

2.  Read Application Memory                 4.  Random Access Memory

36.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหน่วยความจำ

1.  ROM                                               2.  RAM

3.  PROMPT                                         4.  EPROM

37.  ALU หมายถึง

1.  Add Logical Unit                              2.  Analog Logical Unit

3.  Arithmetic and Logical Unit               4.  Analytical and Large-Scale Unit

38.  หน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถบันทึกเพิ่มเติมแก้ไขได้ คือ

1.  TERMINAL                                     2.  BIT

3.  ROM                                               4.  RAM

39.  หน่วยความจำแบบใด เมื่อปิดสวิทซ์แล้วข้อมูลจะหายไปถ้าไม่ทำการ SAVE ข้อมูลไว้

1.  CD-ROM                                         2.  EPROM

3.  RAM                                               4.  ROM

40.  ส่วนใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง

1.  INPUT/OUTPUT  UNIT                   2.  MEMORY  UNIT

3.  ARITHMETIC  UNIT                       4.  LOGICAL  UNIT

41.  คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับงานประเภทใด

1.  งานที่ต้องการความถูกต้องสูง               2.  งานที่ต้องการความรวดเร็วมาก

3.  งานที่มีเงื่อนไขการตัดสินใจไม่แน่นอน 4.  งานที่มีปริมาณมาก

42.  ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เรียกว่า

1.  Statement                                         2.  Program

3.  Compilier                                         4.  Command

43.  ภาษาใดที่เครื่องสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที

1.  BASIC  LANGUAGE                       2.  RPG LANGUAGE

3.  MACHINE LANGUAGE                  4.  PL/1 LANGUAGE

44.  ผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คือ

1.  ข้อนิเทศ                                            2.  รายงาน

3.  ข้อมูล                                               4.  สารสนเทศ

45.  หน่วยความจำชนิดใดสามารถเรียกใช้ได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้

1.  ROM                                               2.  RAM

3.  EPROM                                           4.  PROM

46.  ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน เพื่อนำไปเขียนโปรแกรม คือ

1.  USER                                              2.  Operator

3.  System Analysist                               4.  Data Entry

47.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นโปรแกรมภาษา

1.  LOTUS 1-2-3                                   2.  DBASE  III  plus

3.  FORTRAN                                       4.  FOX  BASE

48.  ข้อใดเป็นขนาดของแผ่น  Diskette  ที่ถูกต้อง

1.  3.25 นิ้ว                                            2.  5.30 นิ้ว

3.  5.25 นิ้ว                                            4.  3.00 นิ้ว

49.  PACKAGE  ในส่วนของคอมพิวเตอร์ คือ

1.  กล่อง                                                2.  โปรแกรมภาษา

3.  บรรจุภัณฑ์                                        4.  โปรแกรมสำเร็จรูป

50.  การประมวลผลข้อมูลที่หน่วยศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็มีการประมวลผลข้อมูลตามหน่วยงานต่าง ๆ

ด้วย จัดเป็นโครงสร้างการประมวลผลแบบใด

1.  โครงสร้างแบบศูนย์รวม                      2.  โครงสร้างแบบผสม

3.   โครงสร้างแบบรวม                           4.  โครงสร้างแบบกระจาย

51.  Diskette  จัดเป็นสื่อประเภทใด

1.  I/O  MEDIA                                     2.  INPUT  MEDIA

3.  OUTPUT  MEDIA                            4.  OS  MEDIA

52.  ข้อใดเป็น PACKAGE ในคอมพิวเตอร์

1.  WINDOWS                                     2.  PL/1

3.  ASCII                                              4.  BASIC

53.  ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คือ

1.  UNIX                                              2.  DOS

3.  IBM/PC                                           4.  COMPAQ

54.  สื่อบันทึกข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

1.  Diskette  3.5 นิ้ว                                2.  Memory

3. Diskette  5.25 นิ้ว                               4.  Harddisk

55.  ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด

1.  มือ – ซีพียู                                         2.  ปาก – จอภาพ

3.  หู – จอภาพ                                       4.  ตา – จอภาพ

56.  ข้อใดเปรียบได้กับสมองของมนุษย์

1.  หน่วยตรรกคณิตศาสตร์                       2.  หน่วยแสดงผล

3.  หน่วยรับข้อมูล                                   4.  ถูกทุกข้อ

57.  “ROM” มาจาก

1.  Read Only Memory                           2.  Random Only Memory

3.  Ram Only Memory                            4.  Read Output Memory

58.  ข้อใดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ใช้บอกขนาดของซีพียู

1.  MHz                                                            2.  INTEL

3.  BIT                                                  4.  BYTE

59.  ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด

1.  80486 DX2 – AMD                           2.  486 DLC – INTEL

3.  PENTUIM – INTEL                          4.  386 DXL – CYRIX

60.  ซีพียู  PENTUIM  มีขนาดของซีพียูเท่าไร

1.  16 บิท                                              2.  32 บิท

3.  64 บิท                                              4.  86 บิท

61.  โปรแกรมภาษาเมื่อผ่านขั้นตอนการ Compiler แล้วเรียกว่า

1.  Output Program                                2.  InStall Program

3.  Object Program                                4.  Detailed Program

62.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล

1.  จอภาพ                                             2.  เครื่องอ่านบัตรเจาะรู

3.  เครื่องพิมพ์                                        4.  เครื่องเขียนกราฟ

63.  จอภาพ (MONITOR) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

1.  CRT                                                 2.  CTR

3.  CTA                                                4.  CRA

64.  จอภาพแบบ SVGA จะมีความละเอียดเท่าไร

1.  1024  x 768 จุด                                  2.  1024 x 1024 จุด

3.  1024  x 1280 จุด                                4.  1024 x 800 จุด

65.  ข้อสรุปและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สั่งจะแสดงผลเมื่อผู้ใช้ปฏิบัติอย่างไร

1.  กดปุ่ม ESC                                       2.  กดปุ่ม ENTER

3.  กดปุ่ม SPACE  BAR                         4.  กดปุ่ม NUM  LOCK

66.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล

1.  MONITOR                                       2.  MOUSE

3.  CPU                                                4.  PRINTER

67.  DISKETTE ขนาด 5.25 นิ้ว มีความจุเท่าไร

1.  1.44 MB                                           2.  1.4 MB

3.  5.25 MB                                           4.  1.2 MB

68.  DOS มาจากคำว่า

1.  DISK  OPENED  SYSTEM               2.  DISK  OPERATING  SPECIAL

3.  DISK  OPERAATING  SOFTWARE 4.  DISK  OPERATING  SYSTEM

69.  ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานที่เรียกว่า BOOT เครื่อง

1.  INSERT                                           2.  CTRL – ALT – DEL

3.  PROCESS                                        4.  ESC

70.  จำนวนปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) มาตรฐานมีจำนวนเท่าไร

1.  99 KEYS                                          2.  100 KEYS

3.  101 KEYS                                        4.  110 KEYS

71.  ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด

1.  SPACE  BAR                                   2.  ENTER

3.  NUM  LOCK                                               4.  CAPS  LOCK

72.  ข้อใดเป็นคำแปลของศัพท์ Globalization ในพจนานุกรม

1.  โลกานวัต                                          2.  โลกาภิวัติ

3.  โลกานุวัต                                          4.  โลกาอภิวัติ

73.  สิ่งที่ต้องทำก่อนทุกครั้งเมื่อซื้อแผ่นดิสก์เก็ตใหม่

1.  COPY ไฟล์ปฏิบัติการ                                    2.  TYPE ไฟล์ปฏิบัติการ

3.  FORMAT                                         4.  CHKDSK

74.  ข้อใดเป็น  Application Program

1.  SPSS                                               2.  LAN

3.  UPS                                                 4.  UNIX

75.  “GIGO” มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด

1.  DATA                                             2.  PROGRAM

3.  HARDWARE                                   4.  LOGO  COMPUTER

76.  “สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง” จัดเป็น

1.  HARDWARE                                   2.  SOFTWARE

3.  INFORMATION                              4.  PEOPLEWARE

77.  การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด

1.  Primary Data                                                2.  Secondary Data

3.  Third Data                                        4.  Last Data

78.  “นักศึกษาไปขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรภายในกรุงเทพมหานครจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ”

เป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด

1.  Primary Data                                                2.  Secondary Data

3.  Third Data                                        4.  Last Data

79.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

1.  ความรวดเร็ว                                     2.  ความแม่นยำ

3.  การรวบรวม                                      4.  ความถูกต้อง

80.  “บริษัท A & B จะทำการประมวลผลข้อมูลของลูกค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง” เป็นการประมวลผลแบบใด

1.  Batch Processing                               2.  On-Line Processing

3.  Direct Processing                              4.  Off-Line Processing

81.  การ Format Disk มีจุดประสงค์เพื่อ

1.  ทำให้แผ่น Diskette มีความจุในการเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

2.  การจัดเก็บข้อมูลลง Diskette

3.  การทำความสะอาด (ล้าง) แผ่น Diskette

4.  การจัดรูปแบบการบันทึกจัด TRACK จัด SECTOR

82.  ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ RESET

1.  CTRL + C                                        2.  CTRL + SCROLL + LOCK

3.  CTRL + ALT + DEL                         4.  CTRL + SHIFT

83.  ภาษาสั่งงานใดที่คล้ายภาษาเครื่องมากที่สุด

1.  Assembly Language                           2.  Cobol Language

3.  Fortran Language                              4.  RPG Language

84.  ข้อใดถูกต้องที่สุด

1.  การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม

2.  การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม, การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน

3.  การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม

4.  การทดสอบโปรแกรม, การเขียนโปรแกรม, การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน

85.  “ผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานในระบบงานอย่างกว้าง ๆ แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาว่าประมวล

ผลทางใด การประมวลผลใช้อุปกรณ์ใด และผลลัพธ์แสดงทางอุปกรณ์ใด” เป็นการทำงานของ

1.  ผังงานละเอียด                                   2.  ผังงานระบบ

3.  ผังงานโปรแกรม                                4.  ถูกทุกข้อ

86.  “ผังงานที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน เป็นผังงานที่เขียนขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการเขียน

โปรแกรม” เป็นการทำงานของ

1.  Program Flowchart                           2.  System Flowchart

3.  Control Flowchart                             4.  ถูกทุกข้อ

87.  อุปกรณ์ที่นำมาใช้ช่วยในการเขียนผังงาน คือ

1.  Template                                          2.  Connector

3.  Flowchart                                         4.  Platechart

88.     รูปสี่เหลี่ยมคางหมู หมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด

1.  การคำนวณประมวลผล                                   2.  การแสดงผลทางจอภาพ

3.  การรับหรือแสดงผลโดยไม่ระบุอุปกรณ์ 4.  การแสดงผลทางกระดาษต่อเนื่อง

89.  ข้อใดเป็นสัญลักษณ์การเขียนผังงานในส่วนของการประมวลผล

1.   สี่เหลี่ยมตั้ง                                                      2.  สามเหลี่ยม

3.      วงรี                                                   4.  สี่เหลี่ยม

90.    สี่เหลี่ยมหัวตัด หมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด

1.  การรับข้อมูล                                      2.  การประมวลผลข้อมูล

3.  การแสดงผลข้อมูล                              4.  การคำนวณและเปรียบเทียบ

91.  ข้อใดเป็นการทำงานของ WARM BOOT

1.  Ctrl + Del                                        2.  Ctrl + C

3.  Ctrl + Alt + Del                                4.  Ctrl + Scroll Lock

92.  Diskette ขนาด 3.5 นิ้ว แบบ DS/HS หมายถึง ข้อใด

1.  High Dond                                        2.  Double Size

3.  Double Side High Density                  4.  Disk Side High Density

93.  อุปกรณ์เก็บข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

1.  Harddisk                                          2.  Superdisk

3.  CPU                                                4.  Memory

94.  ข้อใดเป็นลักษณะของ Diskette ที่อ่าน – เขียนได้หน้าเดียว

1.  DS               2.  SS                         3.  MB                           4.  KB

95.  “การสร้างและจัด Track กับ Sector ให้กับ Diskette ก่อนการนำแผ่นไปใช้งาน” เป็นหน้าที่ของคำสั่งใด

1.  FORMAT                                        2.  FOMAT

3.  DISKCOM                                       4.  CHKDSK

96.  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายในของระบบ DOS

1.  DISKCOM                                       2.  DISKCOPY

3.  DIR                                                 4.  CHKDSK

97. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายนอกของระบบ DOS

1.  DISKCOM                                       2.  FORMAT

3.  DEL                                                 4.  REN

98.  เมื่อต้องการ  Change Drive จาก  C  ไป  A  ควรใช้คำสั่งดัง

1.  A:C:                                                2.  A:\>C:A:

3.  C:\>A:                                             4.  C:\>A:C:

99.  ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบว่าใน  Drive  C  ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ข้อมูล  STUDY.DOC หรือไม่

ควรใช้คำสั่งใด

1.  CHKDSK                                        2.  DISKCOPY

3.  DIRECTORY                                   3.  DISKCOM

100.  เครื่องคอมพิวเตอร์จะโหลด (Load) DOS  ลงในหน่วยความจำประเภทใด

1.  ROM                                               2.  RAM

3.  EPROM                                           4.  PROM

101.  ถ้าต้องการทำสำเนาไฟล์ทุกไฟล์ที่มีส่วนขยาย  .DOC  จาก Drive  B  ไปไว้ที่  Drive  A  คำสั่งข้อใด

เหมาะสมที่สุด

1. A:\>COPY *.* B:                              2. B:\>COPY DOC.* A:

3. B:\>COPY *.DOC A:                        4. B:\>DISKCOPY A:

102.  ข้อใดเป็นวิธีการลบไฟล์จากแผ่น Diskette ทุกไฟล์

1.  DEL *.DOC                                     2.  FORMAT

3.  ERASE *.DOC                                 4.  DEL DOC.*

103.  คำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์

1.  RENAME                                         2.  CHANGE

3.  TYPE                                               4.  PRN

104.  การใช้คำสั่ง  FORMAT  เพื่อให้สามารถ  BOOT  เครื่องได้  ควรใช้พารามิเตอร์ใด

1.  FORMAT/V                                     2.  FORMAT/4

3.  FORMAT/S                                      4.  FORMAT/F

105.  การใช้คำสั่งใดต่อไปนี้ เมื่อใช้แล้วเครื่องจะ  FORMAT  แผ่นให้โดยไม่ต้องทำการ  FORMAT  แผ่นมาก่อน

1.  DISKCOM                                       2.  DISKCOPY

3.  CHKDSK                                        4.  COPY

106.  ก่อนผู้ใช้จะทำการ  Change Drive (CD)  ต้องผ่านขั้นตอนใดก่อน

1.  RD                                                  2.  ND

3.  MD                                                  4.  VD

107.  เมื่อต้องการออกจาก  SUB  DIRECTORY  ไปที่  DOS  ต้องใช้คำสั่งใด

1.  RD\                                                 2.  MD:\

3.  CD/                                                 4.  CD..

108.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ

1.  เชื้อที่สามารถติดได้ทั้งคนและเครื่องคอมพิวเตอร์

2.  ระบบปฏิบัติการต่อข้อมูล

3.  โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น

4.  เป็นชื่อที่ใช้เรียกเปรียบเทียบ ไม่มีผลกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

109.  ข้อใดเป็นชื่อของไวรัสคอมพิวเตอร์

1.  DRAGONBALL                               2.  BOGUS

3.  SAILORMOON                               4.  MICHELANGELO

110.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคและส่วนประกอบของ  ANALOG  และ  DIGITAL

1.  Digitalis Computer                            2.  Hybrid Computer

3.  General Computer                             4.  Special Computer

111.  คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำพูดของมนุษย์ โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้พูดเราเรียกว่า

1.  Voice Technology                             2.  Voice Computer

3.  Special Computer                              4.  Voice Recognition

112.  หน่วยวัดความจุของแผ่น Diskette คือ

1.  Bit Per Inch                                      2.  Sector Per Inch

3.  Disk Per Inch                                               4.  Track Per Inch

113.  ในปัจจุบันการส่งผ่านข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบใด

1.  ANALOG                                        2.  DIGITAL

3.  CD                                                  4.  DIRECT

114.  ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมจัดระบบ

1.  UNIC                                              2.  DOS

3.  CP/M                                              4.  OS

115.  การเรียงข้อมูลมีอะไรบ้าง

1.  Sequential, Random, Index                 2.  Internal, External, Sorting

3.  Firsta, Second, Third                         4.  ไม่มีข้อใดถูก

116.  BASIC ย่อมาจาก

1.  Beginners All – purpose. Symbolic Instruction Code.

2.  Beginner All – purpose. Symbolic.

3.  Beginner All – parpose. Instuction code.

4.  Beginner. All – purpose. Symbolic code.

117.  (145)8 = ( ? )10

1.  87                                                    2.  95

3.  101                                                  4.  71

118.  (EA)16 = ( ? )10

1.  144                                                  2.  284

3.  300                                                  4.  234

119.  (1101.111)2 = ( ? )10

1.  13.5                                                 2.  13.625

3.   13.875                                             4.  13.375

120.  (428)10 = ( ? )16

1.  1AC                                                 2.  CAI

3.  11012                                               3.  12101

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1 จำนวน 120 ข้อ

1. (3) 2. (1) 3. (3) 4. (3) 5. (2) 6. (3) 7. (3) 8. (2)
9. (1) 10. (1) 11. (3) 12. (2) 13. (1) 14. (3) 15. (4) 16. (1)
17. (1) 18. (1) 19. (2) 20. (1) 21. (4) 22. (3) 23. (3) 24. (3)
25. (3) 26. (1) 27. (2) 28. (2) 29. (4) 30. (4) 31. (4) 32. (3)
33. (1) 34. (2) 35. (4) 36. (3) 37. (3) 38. (3) 39. (3) 40. (1)
41. (3) 42. (2) 43. (3) 44. (4) 45. (1) 46. (3) 47. (3) 48. (3)
49. (4) 50. (2) 51. (2) 52. (1) 53. (2) 54. (4) 55. (2) 56. (1)
57. (1) 58. (3) 59. (3) 60. (3) 61. (3) 62. (1) 63. (1) 64. (3)
65. (1) 66. (2) 67. (4) 68. (4) 69. (2) 70. (3) 71. (4) 72. (2)
73. (3) 74. (1) 75. (1) 76. (3) 77. (1) 78. (2) 79. (3) 80 (1)
81. (4) 82. (3) 83. (1) 84. (3) 85. (2) 86. (1) 87. (1) 88. (3)
89. (1) 90. (1) 91. (3) 92. (3) 93. (1) 94. (2) 95. (1) 96. (3)
97. (2) 98. (3) 99. (3) 100. (2) 101. (3) 102. (2) 103. (1) 104. (3)
105. (2) 106. (3) 107. (4) 108. (3) 109. (4) 110. (2) 111. (4) 112. (4)
113. (2) 114. (1) 115. (2) 116. (1) 117. (3) 118. (4) 119. (3) 120. (1)