Avatar

(วุฒิปวส.)กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  5 ตำแหน่ง เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1.1) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านงานสำรวจและงานทำแผนที่
(1.2) ความรู้ด้านโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Auto CAD, GIS, และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.3) การคำนวณพิกัดฉาก การคำนวณพื้นที่ และการระดับ (Levelling)
(1.4) การสำรวจภูมิประเทศ
(1.5) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS
5. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม -9 เมษายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th

>>>>เอกสารประกอบการสมัครสอบ<<<<