Avatar

สำนักงาน จ.ส.ท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงาน 36 อัตรา ประจำปี 2563

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตําแหน่งพนักงานบัญชี ประจําปี 2563
รายละเอียด


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตําแหน่งพนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อัตราเงินค่าจ้าง 11,260 บาท +เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2558 ในอัตรา 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 34 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

2.ตําแหน่งพนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อัตราเงินค่าจ้าง 11,260 + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2558 ในอัตรา 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร

Avatar

แนวข้อสอบครูธุรการ

แนวข้อสอบครูธุรการ 50 ข้อพร้อมเฉลย

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ตอบ   กระทวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
ตอบ   อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

6.ประธาน ก.พ. คือใคร
ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ   คุรุสภา

8. ฐานะของคุรุสภาคือ
ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา

10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอบ    กคศ.

11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ตอบ   ง.    ………………..

12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ตอบ   กพร.

13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546
ตอบ   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ตอบ   คณะรัฐมนตรี

15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ตอบ   ข้าราชการพลเรือนสามัญ

16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง
ตอบ   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ   ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ   30 วัน

19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ   นับวันที่รับทราบคำสั่ง

20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด
ตอบ   พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542

21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ตอบ   เลขานุการรัฐมนตรี

22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ตอบ   ประโยชน์สุขของประชาชน

23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ตอบ   สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง

24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร
ตอบ   เลขาฯสพฐ

25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ตอบ ง. …ปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  ความเหมาะสมด้านอื่น

26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ

27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน
ตอบ   วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา

28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ   ให้ออก

29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ   วันขอลาออก

30.นิติกรรมทางการเงิน
ตอบ   ง…………………..

31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด
ตอบ   ทำเป็นหนังสือ

32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ    วันที่ได้รับแจ้ง

33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร
ตอบ   เพิกถอน

34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้
ตอบ   ประวัติผู้ป่วย

35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน
ตอบ   90 วัน

36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ   คำลงท้าย

37. ลำดับการรับหนังสือ
ตอบ   แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง

38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ   ทำการแทน

39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ   หนังสือประชาสัมพันธ์

40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า
ตอบ   ข่าว

41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ
ตอบ   ระเบียบ

42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด
ตอบ   2.5*5 ซม.

43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด
ตอบ   ขอบล่าง

44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด
ตอบ    3 ซม.

45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่
ตอบ   กอง

46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
ตอบ   ง. …………………..(จำตัวเลือกไม่ได้)

47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป
ตอบ   ประวัติศาสตร์  ………….

48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ   5 ปี

49. งานสารบรรณ คือ
ตอบ   งาน รับ- ส่ง หนังสือ

50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด
ตอบ   กระทรวงกลาโหม

Avatar

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล การไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยง ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนั้น อ.ก.พ.ร.ฯ จึงเห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ โดยส่วนราชการและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอปรับตัวชี้วัดเดิมตามภารกิจปกติที่ได้รับผลกระทบ และเสนอตัวชี้วัดใหม่ โดยให้ชี้แจงเหตุผลการขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด รวมถึงและผลกระทบที่ได้รับ เพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดฯ พิจารณาปรับค่าเป้าหมายและน้ำหนัก รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดใหม่ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ อ.ก.พ.ร.ฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการฯ  หางานราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า เป็นปีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น การประเมินส่วนราชการฯ จึงควรเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน โดยไม่ได้เป็นการนำผลการปฏิบัติราชการมาประเมินเพื่อจัดลำดับคะแนน แต่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด แม้จะเกิดภาวะวิกฤติ

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ / ข้อมูล
กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

Avatar

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70  อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563
โดยรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

กำหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ในเวลาราชการ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่ กฎหมายกำหนด ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 44 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://alro.thaijobjob.com/

Avatar

(วุฒิปวส.)กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  5 ตำแหน่ง เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1.1) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านงานสำรวจและงานทำแผนที่
(1.2) ความรู้ด้านโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Auto CAD, GIS, และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.3) การคำนวณพิกัดฉาก การคำนวณพื้นที่ และการระดับ (Levelling)
(1.4) การสำรวจภูมิประเทศ
(1.5) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS
5. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม -9 เมษายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th

>>>>เอกสารประกอบการสมัครสอบ<<<<