ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 4

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 จำนวน 80 ข้อ
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างสุดครับ

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  เมาส์ที่ดีประกอบไปด้วยปุ่มจำนวนกี่ปุ่ม

1.  1  ปุ่ม                                               2.  2  ปุ่ม

3.  3  ปุ่ม                                               4.  4  ปุ่ม

2.  ซอฟต์แวร์ที่สามารถจะทำงานกับเวิร์ดได้ควรเป็นชนิดใดดีที่สุด

1.  Windows 95                                      2.  Windows 3.11

3.  Windows 98                                      4.  DOS

3.  คีย์บอร์ดมาตรฐานควรมีปุ่มจำนวนเท่าใด

1.  80 ปุ่มขึ้นไป                                      2.  90 ปุ่มขึ้นไป

3.  100 ปุ่มขึ้นไป                                    4.  101 ปุ่มขึ้นไป

4.  หน่วยความจำ RAM ที่เหมาะสมในการใช้ Word ควรเป็นเท่าใด

1.  2  MB ขึ้นไป                                     2.  8  MB ขึ้นไป

3.  10  MB ขึ้นไป                                   4.   100  MB ขึ้นไป

5.  ฮาร์ดแวร์ชนิดใดที่ไมโครซอฟต์เวิร์ดต้องการใช้

1.  RAM 4 MB                                      2.   Monitor สีเทา

3.  รุ่น Pentium                                       4.  คีย์บอร์ด  90 ปุ่ม

6.  “Save” เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร

1.  บันทึกแฟ้มข้อมูล                               2.  เปิดแฟ้มข้อมูล

3.  แก้ไขแฟ้มข้อมูล                                4.  ลบแฟ้มข้อมูล

7.  คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร

1.  Save                                                2.  Save as

3.  New                                                4.  Open

8.  เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้ว จะมีสิ่งใดบ่งบอกให้รู้

1.  มีชื่อในแผ่นดิสก์                                2.  มีชื่อไฟล์อยู่ที่ Title Bar

3.  มีข้อความปรากฏบนจอภาพ                4.  ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องดูที่ File Manager

9.  การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร

1.  เอาเอกสารไปเก็บในฮาร์ดดิสก์             2.  สร้างเอกสารใหม่ใช้

3.  เอาข้อมูลมาแก้ไข                              4.  เปิดเอกสารหน้าใหม่

10.  ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแผ่นดิสก์เก็ต จะต้องใช้คำสั่งใด

1.  New                                                2.  Save

3.  Save as                                            4.  Page setup

11.   ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร

1.  BMP                                                            2.  JPEG

3.  TXT                                                 4.  DOC

12.  เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว ใช้คำสั่งใด

1.  Cut                                                  2.  Move

3.  Undo/Typing                                     4.  Delete

13.  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ก่อนใช้คำสั่งตัดต้องควรทำอย่างไร

1.  คลิกที่คำสั่งแก้ไข                               2.  คลิกที่คำสั่งวาง

3.  ระบายข้อมูล                                      4.  คลิดที่คำสั่งเคลื่อนย้าย

14.  เมื่อใช้คำสั่ง             Copy จะต้องใช้คำสั่งใดตามมาทุกครั้ง

1.  Open                                                2.  Save

3.  Cut                                                  4.  Past

15.  ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกต้อง

1.  ระบายข้อมูล – คำสั่งคัดลอก – คำสั่งวาง

2.  คำสั่งวาง – ระบายข้อมูล – คำสั่งคัดลอก

3.  ระบายข้อมูล – คำสั่งวาง – คำสั่งคัดลอก

4.  ไม่มีข้อใดถูก

16.  การย้ายกับการคัดลอกแตกต่างกันอย่างไร

1.  วิธีการทำงาน                                    2.  คำสั่งที่ใช้

3.  วัตถุประสงค์การทำงาน                      4.  ผลลัพธ์

17.  การแทนที่ข้อมูลจะเกิดผลดีที่สุดเมื่อ

1.  มีข้อมูลมาก ๆ                                   2.  มีข้อมูลน้อย

3.  มีคำซ้ำกันมาก                                   4.   พิมพ์คำถูกต้องตามพจนานุกรม

18.  เมื่อพบคำว่าค้นหาแล้ว มีตัวเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ปฏิบัติอย่างไร

1.  คลิกปุ่มตกลง                                     2.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

3.  ใช้เมาส์คลิกที่คลิกว่าขึ้น                      4.  ไม่มีข้อใดถูก

19.  ถ้าสั่งแทนที่ข้อความแล้ว ไม่เกิดผลมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร

1.  พิมพ์ข้อความผิด                                2.  ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

3.  แทนที่ไปหมดแล้ว                             4.  ถูกทุกข้อ

20.  ส่วนที่เพิ่มเข้ามาระหว่างคำสั่งแทนที่และค้นหาคืออะไร

1.  ตัวเลือก                                            2.  แถบให้พิมพ์ข้อความ

3.  หน้าต่างใหญ่ขึ้น                                 4.  ถูกทุกข้อ

21.  เมื่อมีแถบดำขึ้นบนคำที่ต้องการค้นหา หมายความว่า

1.  ต้องการให้ลบคำนั้น ๆ            2.  ค้นหาคำนั้นพบแล้ว รอดำเนินการต่อไป

3.  รอให้คลิกเพื่อเปลี่ยนคำ                       4.  ต้องการยืนยันว่าคำที่ค้นหาใช่คำเดียวกันกับที่เป็นแถบดำ

22.  ถ้าการพิมพ์ผิดพลาด ควรแก้ไขอย่างไร

1.  ปิดเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ใหม่                   2.  สั่งพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง

3.  จัดการที่ Print Manager                      4.  บันทึกข้อมูลแล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่

23.  ควรเลือกคำสั่งใด เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลหลาย ๆ ชุด

1.  Copy                                                2.  Page

3.  Ruler                                               4.  Full Screen

24.  ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร

1.  1-3                                                   2.  1-2-3

3.  1,2,9                                                4. 8-9

25.  เมื่อจะซื้อเครื่องพิมพ์ต้องดูที่

1.  ราคาเครื่องพิมพ์                                 2.  ขนาดของเครื่องพิมพ์

3.  ยี่ห้อของเครื่องพิมพ์                            4.  คูความพร้อมของเครื่องพิมพ์

26.  ขนาดตัวอักษรปกติที่ใช้ ควรใช้เท่าใด

1.  12                                                    2.  14

3.  16                                                    4.  18

27.  Font ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทย มักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร

1.  IPC                                                  2.  PCU

3.  CPU                                                4.  UPC

28.  การทำตัวหนา ใช้คำสั่งใด

1.  Ctrl + B                                           2.  Ctrl + I

3.  Ctrl + U                                           4.  Ctrl + O

29.  การทำตัวเอน ใช้คำสั่งใด

1.  Ctrl + B                                           2.  Ctrl + I

3.  Ctrl + U                                           4.  Ctrl + O

30.  การแต่งเส้นขอบและการแรเงา เลือกที่คำสั่งใดต่อไปนี้

1.  รูปแบบ                                             2.  มุมมอง

3.  แก้ไข                                               4.  เครื่องมือ

31.  การย่อและขยายหน้าจอ โดยปกติแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

1.  25%                                                 2.  50%

3.  75%                                                 4.  100%

32.  โดยปกติเครื่องมือที่กำหนดไว้อัตโนมัติ คือข้อใด

1.  วาดภาพ                                           2.  มาตรฐาน

3.  ทำรูปแบบ                                         4.  ข้อ 1 และ 2 ถูก

33.  การปรับมุมมองเอกสาร เพื่อประโยชน์ข้อใด

1.  เลื่อนจอภาพ                                      2.  ย่อหรือขยายเอกสาร

3. จัดโครงร่างเอกสาร                              4.  ปรับลวดลายเอกสาร

34.  การสร้างตาราง มีประโยชน์อย่างไร

1.  พิมพ์งานได้มากขึ้น                            2.  แบ่งแยกย่อยงานได้ชัดเจน

3.  นำไปคำนวณได้                                4.  ไม่มีข้อใดถูก

35.  ควรใช้คำสั่งใดเมื่อต้องการลบตาราง

1.  Delete Cells                                     2.  Delete Sheet

3.  Delete Row                                      4.  Delete Tables

36.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า Column Width

1.  ปรับจำนวนคอลัมน์                            2.  ปรับความกว้างของคอลัมน์

3.  ปรับความยาวของบรรทัด                    4.  ปรับความสูงของคอลัมน์

37.  Insert Table            หมายถึง

1.  สร้างตาราง                                       2.  สร้างคอลัมน์

3.  สร้างหน้าเพิ่ม                                                4.  สร้างเซลล์

38.  เมื่อต้องการย้ายข้อความจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง ใช้คำสั่งต่อไปนี้

1.  Ctrl + X                                           2.  Spacing

3.  Format/Font                                      4.  Align Center

39.  เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความในตาราง ควรเริ่มต้นอย่างไร

1.  ระบายแถบดำบริเวณเซลล์                   2.  กดแท็บ

3.  กดคลิกที่เซลล์ที่จะพิมพ์                      4.   ดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการพิมพ์

40.  ข้อควรระวังในการปรับตารางให้สวยงาม คือข้อใด

1.  การใส่แรเงา                                      2.  การปรับขนาด

3.  การใส่เส้นขอบ                                  4.  ถูกทุกข้อ

41.  เมื่อต้องการให้ข้อความอยู่กึ่งกลางตารางที่สร้างขึ้น ใช้คำสั่งใด

1.  Align Left                                        2.  Align Center

3.  Ctrl + C                                           4.  Ctrl + V

42.  ขณะพิมพ์ข้อความในเซลล์ ไม่ควรทำอย่างไร

1.  กด TAB                                           2.  กด Spacebar

3.  คลิกปุ่ม Align Left                             4.  คลิกปุ่ม Center

43.  การเปลี่ยนตัวอักษรในตาราง ควรใช้คำสั่งใด

1.  Format/Size                                      2.  Format/Tab

3.  Format/Border                                  4.  Format/Font

44.  Italic เป็นการปรับตัวอักษรให้มีลักษณะอย่างไร

1.  ตัวหนา                                             2.  ตัวผอม

3.  ตัวเอน                                              4.  ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

45.  คำสั่ง Border ใช้ในการทำอะไร

1.  ตกแต่งตาราง                                     2.  ปรับขนาดตาราง

3.  ใส่สีตารางและตัวหนังสือ                    4.  ทำแรเงาตาราง

46.  การปรับความสูงของตาราง ทำอย่างไร

1.  คลิกเมาส์แล้วลาก                              2.  คำสั่ง Auto Format

3.  คำสั่ง Format Font                             4.  ไม่มีข้อใดถูก

47.  การใส่แรเงา เพื่อประโยชน์

1.  ปรับขนาดตาราง                                2.  ปรับความสูงตาราง

3.  ปรับให้ตารางมีความชัดเจนกว่าเดิม      4.  ปรับให้มีเงา

48.  การใส่สีตาราง ให้ใช้คำสั่งใดต่อไปนี้

1.  Clip Art                                          2.  Color

3.  Border                                             4.  Font Style

49.  ลักษณะเด่นของโปรแกรมเอ็กเซล คือ

1.  พิมพ์รายงาน                                      2.  ทำตาราง

3.  การคำนวณ                                       4.  การวาดภาพ

50.  การทำงานในโปรแกรมเอ็กเซล เป็นการทำงานกับอะไร

1.  Sheet                                               2.  Cell

3.  Book                                                4.  Windows

51.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเอ็กเซล

1.  เพื่องานด้านการคำนวณ                      2.  เพื่องานด้านตกแต่งเอกสาร

3.  เพื่องานด้านพิมพ์รายงาน                     4.  เพื่องานด้านฐานข้อมูล

52.  Work Book หมายความถึง

1.  เอกสารทั้งหมดของหน้าต่าง                 2.  เอกสารแต่ละหน้าของหน้าต่าง

3.  เอกสารเฉพาะหน้าที่กำลังทำงานอยู่      4.  เอกสารหน้าแรกของหน้าต่าง

53.  งานด้านฐานข้อมูล คืออะไร

1.  การพิมพ์ขอมูลจำนวนมาก                  2.  การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่

3.  การทำทะเบียนจำนวนนักเรียน             3.  การจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน

54.  การปิดโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง

1.  แฟ้ม                                                 2.  ปิดแฟ้มข้อมูล

3.  ปิดโปรแกรม                                     4.  บันทึก

55.  บรรทัด (Row) คืออะไร

1.  แถวที่เรียงลงมาข้างล่าง                       2.  แถวที่เรียงไปทางขวามือ

3.  แถวที่เราจะทำงานด้วย                       4.  ทุกแถวของหน้าต่างเอ็กเซล

56.  โดยปกติเราจะทำงานอยู่กับสมุดงานที่เท่าไร

1.  1                                                      2.  2

3.  3                                                      4.  4

57.  การเคลื่อนที่โดยเลื่อนขึ้นไปทีละหน้า ใช้คำสั่ง

1.  Ctrl + Home                                     2.  Ctrl + Down

3.  PgUp                                               4.  PgDown

58.  การเปลี่ยนชื่อ Work Book ใช้คำสั่งใด

1.  Save                                                2.  New

3.  Open                                                4.  Close

59.  การทำงานบนเอ็กเซล สามารถเพิ่ม Book ได้สูงสุดเท่าไร

1.  250                                                  2.  254

3.  255                                                  4.  256

60.  เมื่อต้องการเปิดสมุดงานใหม่ ใช้คำสั่งใด

1.  File/Save                                          2.  File/Open

3.  File/Close                                         4.  File/New

61.  การตั้งชื่อข้อมูล ให้พิมพ์ที่ช่อง

1.  Name                                               2.  Close

3.  Open                                                4.  Save

62.  ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ของโปรแกรมเอ็กเซล คืออะไร

1.  กดเมาส์ปุ่มขวาก่อน                           2.  กดเมาส์ที่เซลล์ที่จะพิมพ์แล้วลาก

3.  กด Enter ก่อนพิมพ์                            4.  คลิกที่เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล

63.  คำสั่งแรกที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อชีต คืออะไร

1.  คลิกที่ปุ่ม Tab                                    2.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา

3.  คลิกที่ปุ่ม Delete                                4.  คลิกที่ปุ่ม Rename

64.  การใส่ชีตเพิ่ม ต้องใช้คำสั่งใด

1.  Insert                                               2.  Delete

3.  Rename                                            4.  PgDown

65.  ข้อมูลประเภทใดเป็นคำสั่งทางคณิตศาสตร์ที่โปรแกรมเอ็กเซลใช้ในการคำนวณข้อมูล

1.  เวลา                                                 2.  เท็กซ์

3.  สูตร                                                 4.  วันที่

66.  ข้อมูลในเอ็กเซลมีกี่ชนิด

1.  3  ชนิด                                             2.  4  ชนิด

3.  5  ชนิด                                             4.  6  ชนิด

67.  ข้อใดเป็นนามสกุลของไฟล์เอ็กเซล

1.  DOC                                                            2.  XLS

3.  CW                                                  4.  TXT

68.  ข้อใดทำหน้าที่คล้ายคำสั่ง Save

1.  Close                                               2.  Save as

3.  Open                                                4.  New

69.  ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลเพื่อแก้ไขมากที่สุดคือปุ่มใด

1.  ปุ่ม Tab                                            2.  ปุ่ม Enter

3.  ปุ่ม Spacebar                                    4.  ปุ่ม Shift

70.  ข้อใดเป็นคำสั่งของการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า

1.  File/New                                          2.  File/Open

3.  File/Save                                          4.  File/Save as

71.  ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

1.  File/New                                          2.  File/Open

3.  File/Save                                          4.  File/Save as

72.  การลบข้อมูลในเอ็กเซลทำได้กี่วิธี

1.  2  วิธี                                                            2.  3  วิธี

3.  4  วิธี                                                            5.  5  วิธี

73.  ถ้าข้อมูลถูกลบไปแล้วจะนำกลับคืนมาได้หรือไม่

1.  ได้                                                   2.  ไม่ได้

3.  บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้                     4.  ไม่แน่ใจ

74.  การแทรกแถวโดยคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่งใด

1.  Delete                                              2.  Insert

3.  Rename                                            4.  Protection

75.  คำสั่ง Pattern มีไว้เพื่อ

1.  ใส่ลวดลาย                                        2.  ใส่แรเงา

3.  ใส่ลวดลายและแรเงา                          4.  ใส่สีและแรเงา

76.  การย่อขยายขนาดปกติ ของโปรแกรมเอ็กเซล คือเท่าใด

1.  25%                                                 2.  50%

3.  75%                                                 4.  100%

77.  การใช้แบบฟอร์มเพื่ออะไร

1.  ลบข้อมูล                                           2.  แก้ไขข้อมูล

3.  เพิ่มข้อมูล                                         4.  ถูกทุกข้อ

78.  การเรียงจากน้อยไปหามากใช้คำสั่งใด

1.  Ascending                                        2.  Descending

3.  Sort by                                             4.  Then by

79.  ข้อใดเป็นขนาดของตัวอักษรสูงสุดที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

1.  60  พอยต์                                          2.  65  พอยต์

3.  70  ฟอยต์                                          4.  72  พอยต์

80.  ข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในแท็บ Font

1.  ตัวเอน                                              2.  ตัวหนา

3.  ตัวขีดเส้นใต้                                      4.  ตัวเลข

เฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 4 จำนวน 80 ข้อ

1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. (2) 5. (3) 6. (1) 7. (3) 8. (4)
9. (2) 10. (3) 11. (4) 12. (3) 13. (3) 14. (4) 15. (1) 16. (4)
17. (1) 18. (2) 19. (4) 20. (2) 21. (3) 22. (3) 23. (1) 24. (3)
25. (4) 26. (3) 27. (4) 28. (1) 29. (2) 30. (1) 31. (4) 32. (4)
33. (3) 34. (2) 35. (1) 36. (2) 37. (1) 38. (1) 39. (3) 40. (4)
41. (2) 42. (1) 43. (4) 44. (3) 45. (1) 46. (1) 47. (3) 48. (2)
49. (2) 50. (2) 51. (3) 52. (2) 53. (2) 54. (3) 55. (1) 56. (1)
57. (3) 58. (1) 59. (3) 60. (4) 61. (1) 62. (4) 63. (2) 64. (1)
65. (3) 66. (3) 67. (2) 68. (2) 69. (3) 70. (2) 71. (1) 72. (1)
73. (1) 74. (2) 75. (3) 76. (4) 77. (4) 78. (1) 79. (4) 80. (4)
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


สรุป พ.ร.บ. ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก เพื่อเตรียมตัวสอบ แชร์เก็บไว้อ่าน (ลิ้งเดียวจบ)

แจกแนวข้อสอบดีดีมาฝากทุกท่าน เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก เกี่ยวกับเรื่องของกฏหมาย(พ.ร.บ.) ตามหลักสูตรใหม่ที่มีเพิ่มในปีนี้ ได้รวมไว้ในไฟล์เดียวให้ทุกคนนั้นได้โหลดไปอ่านกันเพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบด้วยดังนี้
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับเดิม)
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ใหม่)
– มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ – ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๐)
-และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก
กองสื่อสาร กรมการปกครอง
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


สำนักงาน จ.ส.ท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงาน 36 อัตรา ประจำปี 2563

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตําแหน่งพนักงานบัญชี ประจําปี 2563
รายละเอียด


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตําแหน่งพนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อัตราเงินค่าจ้าง 11,260 บาท +เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2558 ในอัตรา 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 34 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

2.ตําแหน่งพนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อัตราเงินค่าจ้าง 11,260 + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2558 ในอัตรา 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร


(อัพเดท)สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย 2563 เปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก – สมัครออนไลน์

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีตำแหน่งว่างดังนี้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2255-2222

สาขา ตามสถานที่ตั้งจังหวัดต่างๆ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ทนายความชำนาญการ/ ทนายความอาวุโส/ ทนายความ ฝ่ายคดีพิเศษ-สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สมัครงานสำหรับผู้พิการ-สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Business Analyst-สายงานเทคโนโลยี
Krungthai IT Next Gen-สายงานเทคโนโลยี
IT Innovation LAB Team-สายงานเทคโนโลยี
Testing and Quality Assurance-สายงานเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน-สายงานบริหารการเงิน
Enterprise Architect-สายงานเทคโนโลยี
Full-Stack Developers-สายงานเทคโนโลยี
UX & UI สายงานเทคโนโลยี-สายงานเทคโนโลยี
Programmer / Developer-สายงานเทคโนโลยี
อัพเดทข้อมูล 21/8/2563
สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ >>> ร่วมงานกับกรุงไทย<<<<

 

 

 

 


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

“SCG People” พนักงานคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า SCG จึงได้เน้นปลูกฝังคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพนักงานคือ OPEN & CHALLENGE เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 หลักการ Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนใจสมัครงานปูนซีเมนต์ไทย คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ตำแหน่งงานว่าง SCG

 1. ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องกล (Contract)
 2. Product Development Manager
 3. Senior Data Engineer
 4. พนักงานธุรการประสานงาน (CPAC)
 5. Production Engineer (Mechanical) – Prachinburi
 6. Performance Marketer (NocNoc.com)
 7. พนักงานคลังสินค้า (Chemicals -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited)
 8. Field Operator
 9. พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า
 10. Buyer Acquisition (Contract)
 11. Sales Representative – South Area
 12. Area Executive
 13. Project Executive (Civil Engineering)
 14. Logistics Management Assistant Manager
 15. Data Analytics Analyst

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง SCG0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x